Przejście do sekcji:

Informacje archiwalne

IV EDYCJA GMINNEGO BIEGU IM. ZBYSZKA JĘDRASA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w IV Edycji Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa. Bieg odbędzie się 12 maja 2018roku. Kontakt – animatorzy sportu. Poniżej regulamin biegu.
IV EDYCJA GMINNEGO BIEGU IMIENIA ZBYSZKA JĘDRASA

Regulamin biegu

I. Cel

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

II. Organizator
Organizatorem Biegu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się w dniu 12 maja 2018 roku ulicami i drogami gminnymi. Start głównego biegu odbędzie się w Skłudzewie z metą na Orliku w Złejwsi Małej

2. Start: Skłudzewo – główny bieg, biegi towarzyszące – Zławieś Mała.
Zawodnicy na start muszą zgłosić się do biura od 9.00 do 10.00 na Orliku w Złejwsi Małej

3. Meta:
Orlik w Złejwsi Małej.

4. Długość trasy:
- bieg główny 5 km. – start godz. 11:00
- bieg dla SP VII - gimnazjum 2,5 km. – start godz. 10:45
- bieg dla SP 4-6 klasa 1 km. – start godz. 10:30
- bieg dla SP 1-3 klasa 500 m. – start godz. 10:15

5. Trasa będzie oznaczona przez organizatora i OSP

IV. Punkty kontrolne

Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.

Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

Trasa biegu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 11.30.

V. Uczestnictwo


1. W biegu, prawo startu mają osoby pełnoletnie oraz osoby ponad gimnazjalne (bieg główny) za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów oraz uczniowie i uczennice ze szkół podstawowych i gimnazjalnych (biegi towarzyszące).

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu 12 maja 2018r. do 10:00
Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie tylko na podstawie karty startowej.
Każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów {osoby niepełnoletnie}, oraz bezwzględnie popisaną zgodę pod względem zdrowia.

3. Szatnie będą znajdowały się na Orliku.
Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste.
Zgłoszenie uczestników do30 kwietnia 2018r. – kontakt tel. 792655344 – Tomasz Tomkiewicz, 607663332 – Janusz Lemke.

VI. Transport
Transport na bieg dla szkół zapewnia Organizator. Transport na start do biegów z Orlika zapewnia Organizator.

VII. Klasyfikacje
W Biegu będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
1. Generalna – kobiet, mężczyzn – we wszystkich kategoriach wiekowych.

VIII. Nagrody
Za zajęcie miejsca od I-III zawodnicy otrzymają nagrody.

IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
2. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu.
Protesty rozstrzyga Organizator.
3. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od
nieszczęśliwych wypadków.
4. Organizator nie odpowiada za ubrania biegaczy pozostawione w strefie startu.
5. U uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru
startowego w części lub w całości.

Prosimy o obowiązkowe potwierdzenie do dnia 30 kwietnia 2018r. Kontakt j.w.

UWAGA!
Bez zgody rodziców uczestnicy nie zostaną dopuszczeni do biegu.

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz zgadzam się na fotografowanie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Biegu przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej jako Organizatora. W przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych do publicznej wiadomości ( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr.101 poz. 926 ze zm.)

Zgoda na uczestnictwo w biegu organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 12 maja 2018 roku.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………… w biegu, który odbędzie się w Złejwsi Małej dnia 12 maja 2018 roku.

Podpis rodzica ……………………………………………………..

Oświadczam, że moje dziecko nie ma problemów zdrowotnych do uprawiania sportu i może wziąć udział w biegu.

Podpis rodzica ……………………………………………………..

Wróć