Przejście do sekcji:

Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/101/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w roku 2020

Wójt Gminy Zławieś Wielka

ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2020 roku


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,         
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,    
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,  
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.        

Zadania komisji konkursowej:      
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,         
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.        
W przypadku gdy:    
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej  lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub        
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy

komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.          

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 28 lutego 2020 r.  Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                              (-) Jan Surdyka

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA  NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁOWYWANEJ DO OCENY OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY ZŁAWIES WIELKA
W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ


Dane dotyczące kandydata na członka Komisji Konkursowej


Imię i nazwisko kandydata

 

 


Adres do korespondencji

 


Telefon kontaktowy

 

 


e-mail kontaktowy

 

 

 

Deklaruję chęć udziału w Komisjach Konkursowych opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zławieś Wielka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji Konkursowej.


Data i czytelny podpis kandydata na
członka Komisji Konkursowej

 

 


Miejscowość i data

 

 

Wskazujemy p. …………………………………………………………………….. jako reprezentanta naszej organizacji/ podmiotu do składu komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w związku z ogłoszonym i konkursem ofert.


Pieczęć organizacji/podmiotu i podpisy Zarządu/ osób upoważnionych do reprezentacji organizacji/ podmiotu zgłaszającego kandydata

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Zławieś Wielka.  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, e-mailowo  ug@zlawies.pl,  telefonicznie 56 674 13 11.
  2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@zlawies.pl .
  3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
  4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
  8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Wróć