Przejście do sekcji:

Aktualności

Uwaga beneficjenci – „MAŁE PROJEKTY” Tuż, tuż.

 

W związku z dużym zainteresowaniem na obszarach wiejskich działaniem „MAŁE PROJEKTY” realizowanego w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące tego konkursu.

 

Wnioski na „ Małe Projekty” – powinny dotyczyć choćby jednego z poniższych celów zgodnych z priorytetami LSR:

 

 • zwiększenia jakości usług świadczonych przez świetlice wiejskie oraz inne obiekty społeczno – kulturalne poprzez ich doposażenie, remonty oraz programy aktywności
 • wsparcie festynów wiejskich i innych imprez masowych związanych z tradycjami lokalnymi oraz integracją społeczną oraz kultywowaniem obyczajowości ludowej
 • wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz popularyzacji idei integracji społecznej oraz aktywizacji społecznej (sportowych, artystycznych, szkolnych itp.) na bazie lokalnych tradycji
 • promocja zdrowego stylu życia oraz jego elementów
 • budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych
 • przygotowanie i wydanie folderów lub innych publikacji dotyczących obszaru objętego LSR
 • inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów.
 • utworzenie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych poświęconych promocji turystycznej
 • wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz promocji ścieżki „Szlakami Podgrodzia Toruńskiego” oraz jej elementów
 • opracowywanie analiz, koncepcji oraz studiów na rzecz ścieżki
 • wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych
 • wsparcie grup artystycznych i zespołów kultywujących tradycje lokalne
 • remonty i odnowa kapliczek wiejskich, krzyży przydrożnych itp.
 • kampanie promocyjne na rzecz rozwoju turystyki na „Podgrodziu…”
 • wsparcie muzeów wiejskich

Dotacje udzielane są przez Urząd Marszałkowski w ramach refundacji kosztów, po realizacji projektu.

Beneficjenci:

a) osoby fizyczne, które są:
- obywatelami państwa członkowskiego UE,
- pełnoletnie,
- zamieszkałe na obszarze objętym LSR,
- wykonując działalność gospodarczą na obszarze LSR,
b) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
-działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

 • autor: LGD