Przejście do sekcji:

Aktualności

Ogłoszenia o konkursach dla NGO !

 

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, edukacji ekologicznej, turystyki krajoznawstwa.

Pełne teksty ogłoszeń otwartego konkursu ofert, wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania do pobrania tutaj:

Termin składania ofert upływa:  14 stycznia 2013 r. o godz. 15.30 (decyduje data stempla pocztowego).

Szanowni Państwo !

bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniami konkursowymi i wzorem oferty oraz dostosowanie się do wskazówek i wyjaśnień zawartych w niniejszych dokumentach. Bardzo prosimy także Państwa o zapoznaniem się ze wzorem umowy.

W odpowiedzi na konkurs można złożyć tylko 1 ofertę na dane zadanie.

Ponadto w ogłoszeniach, w części VI wskazane zostały kryteria oceny ofert wraz ze skalą ocen przyznawaną w ramach danego kryterium.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert !

  • autor: Powiat Toruński