Przejście do sekcji:

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarządzenie Nr  36/2011

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia  30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawieogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  
                 zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka   
                 w 2011 roku

 

Na podstawie  art. 11  ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010 Nr 234 , poz. 1536 )    w związku z § 9 ust. 1 pkt 2   Załącznika do Uchwały Nr VIII/……/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014

 

 

zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w Gminie Zławieś Wielka w 2011 roku

2. Zadania, o których  mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 7  Wieloletniego programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.       
 

§ 2. 

Zleca sięrealizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie powierzenia                z udzieleniem dotacji, które  będą  pokrywać pełne kosztyrealizacji zadań.         
 

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej;

3)      na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.        
 

                                                                       § 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                   Wójt

                                                                                                             (-) Jan Surdyka

Załącznik do

Zarządzenia Nr 36/20111
Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536)

 

WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ

ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2011 ROKU

 

I.       Rodzaj zadania:

Konkurs dotyczy zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Zławieś Wielka w roku 2011.

 

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie w 2011 roku wynosi 45 000,- zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

 

III.Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536).

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy prowadzące na terenie gminy Zławieś Wielka statutową działalność  w zakresie wyżej wymienionego zadania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25).

Oferty nie spełniające wymogów określonych w powyższych przepisach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Dopuszcza się rozstrzygniecie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.

Dotacja z budżetu gminy zostanie udzielona wybranym podmiotom po podpisaniu umowy.

Do oferty należy dołączyć:

-        statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności oferenta,

-        aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji i umocowanie osób je reprezentujących.

-        sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalnościstatutowej za rok 2010,

-        oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji o wyodrębnieniu dokumentacji finansowo - księgowej dla potrzeb realizacji zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 

Wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginałach, bądź kopiach poświadczonych przez osoby do tego uprawnione.       
 

Podmioty wybrane w wyniku konkursu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, zobowiązane sa do złożenia sprawozdania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  ( Dz. U.z 2011  Nr 6, poz. 25).

 

Środki finansowe niewykorzystane w terminie realizacji zadania podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Zławieś Wielka w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z późn.zm ) .

 

IV.Termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej pokój nr 23 lub przesłać pocztą pod adres Urzędu, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka.(decyduje data wpływu do tut. Urzędu) w terminie do 23 września 2011 r. do godz. 1500z dopiskiem „Konkurs – kultura fizyczna i sport 2011 rok” i podaniem pełnej nazwy składającego ofertę i jego adresu.

 

V.    Termin i warunki realizacji zadania:

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu winny być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 roku.

Wykonanie zadania winno zapewniać pełną realizację zgłoszonej oferty i winno być zrealizowane z najwyższą starannością.

 

VI.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania jej wyboru:

Opiniowania ofert złożonych w związku z konkursem dokona komisja powołana  przez Wójta. Przy opiniowaniu ofert oceniane będą:

- zgodność projektu z zadaniami statutowymi oraz kwalifikacje realizatorów,

- możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania zawartych w ofercie,

- wysokość udziału środków własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków organizacji.

Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej .

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Grażyna Krystosiak – sekretarz gminy, pokój nr 27, tel. 56 674 13 22.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.      
 

VII.           Zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- kwota 44 968,- złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych)

 

VIII.        Postanowienia końcowe:

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu gminy