Przejście do sekcji:

Opłaty

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. na rzecz osób trzecich

L.p.

Wyszczególnienie

Cena w zł. (netto)

1.

Roboty budowlano – instalacyjne związane z budową przyłącza, sieci, lub usunięciem awarii

wg kalkulacji indywidualnej

2.

Roboty ziemne

wg indywidualnej kalkulacji

3.

Usługa koparko-ładowarki

110,00 godzina

4.

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji

210,00 godzina

5.

Konserwacja/naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków/ przydomowej przepompowni ścieków

wg kalkulacji indywidualnej

6.

Oplombowanie wodomierza (w pomieszczeniu) w przypadku uszkodzenia lub zerwania plomby przez klienta

65,00

7.

Oplombowanie wodomierza (w studni wodomierzowej) w przypadku uszkodzenia lub zerwania plomby przez klienta

105,00

8.

Zaprogramowanie nakładki radiowej do odczytu wodomierza (w przypadku konieczności indywidualnego dojazdu do klienta stawkę powiększa się o koszty dojazdu)

25,00

9.

Oplombowanie wodomierza – podlicznika (w przypadku konieczności indywidualnego dojazdu do klienta stawkę powiększa się o koszty dojazdu)

25,00

10.

Zamknięcie lub otwarcie dopływu wody na zlecenie lub z winy klienta (dojazd, zamknięcie zasuwy, demontaż wodomierza)

100,00

11.

Usługa sprzedaży wodomierza wraz z oplombowaniem

cena zakupu powiększona o 10% i koszty oplombowania (25,00)

12.

Wynajem stojaka hydrantowego z wodomierzem:

 

 

- montaż i demontaż stojaka hydrantowego w celu poboru wody

150,00

 

- dzienna stawka za wynajęcie stojaka hydrantowego z wodomierzem

20,00

 

- miesięczna stawka za wynajęcie stojaka hydrantowego z wodomierzem

300,00

 

- półroczna stawka za wynajęcie stojaka hydrantowego z wodomierzem

900,00

 

- roczna stawka za wynajęcie stojaka hydrantowego z wodomierzem

1 200,00

 

- kaucja zwrotna za wynajem stojaka hydrantowego z wodomierzem

700,00

13.

Wymiana wodomierza i podlicznika:

 

 

- wymiana podlicznika DN 15-20

44,72

 

- wymiana wodomierza uszkodzonego przez klienta do DN 15-20

44,72

 

- wymiana wodomierza uszkodzonego przez klienta powyżej DN 20

77,24

 

- zlecenie odczytu radiowego za sztukę

wg indywidualnej kalkulacji

14.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego

191,06

15.

Lokalizacja wycieku wody

203,25

16.

Naprawa uszkodzonego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

wg indywidualnej kalkulacji

17.

Odcięcie lub przywrócenie przepływu ścieków (z odgałęzienia bocznego w studni rewizyjnej)

349,59

18.

Odcięcie lub przywrócenie przepływu ścieków (z odgałęzienia bocznego włączonego w kanał uliczny poprzez trójnik)

1 203,25

19.

Roboczogodzina

40,00

20.

Koszty zakupu materiałów

10 %

21.

Uzgodnienie pod względem lokalizacji inwestycji

50,00

22.

Każdorazowe sprawdzenie i opiniowanie projektu

30,00

23.

Uzgodnienie projektu budowlanego

80,00

24.

Stawka za kilometr

2,85

UWAGI:

- do podanych cen należy doliczyć podatek VAT,

- koszty usług świadczonych w godzinach od 22:00 do 7:00, w dni wolne od pracy oraz w święta są powiększone 50% wartości netto wykonanej usługi,

- koszt wynajmu usługi, roboczogodzin liczone są od momentu wyjazdu z bazy do powrotu na bazę,

- w przypadku konieczności dodatkowej mobilizacji pracowników pełniących dyżury domowe (prace w dni wolne i w dni powszednie w godzinach 15:00-7:00) i konieczności wykonania robót będących następstwem awarii spowodowanej przez osoby trzecie dolicza się dodatkową opłatę związaną z mobilizacją pracowników w wysokości 80 zł/osobę,

- w przypadku robót wykonywanych w pasie drogowym Inwestor po uzgodnieniu terminu wykonania prac ZUK występuje do Gminy lub właściwych Zarządów Dróg o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Inwestor,

- do ceny wymiany licznika lub podlicznika doliczany jest koszt licznika.