Przejście do sekcji:

Opłaty

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. na rzecz osób trzecich od dnia 01.02.2023

Wywóz nieczystości płynnych

ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż z uwagi na niezależne od spółki czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na cenę wywozu nieczystości ciekłych spółka od dnia 01.08.2022r. zaprzestała świadczyć usługę wywozu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym.

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. na rzecz osób trzecich od dnia 31.08.2022

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. na rzecz osób trzecich

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.  informuje, iż zgodnie z decyzją nr GD.RET.070/249/D/2018.KP z dnia 21.05.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 11 czerwca 2020 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. cena za m3 wody pozostaje na poziomie z roku 2019/2020 i wynosić będzie 3,22 zł brutto, natomiast cena za m3 ścieków ulega zmianie i wynosić będzie odpowiednio w poszczególnych grupach taryfowych:

Cena wywozu nieczystości płynnych

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01.11.2021 roku zmianie ulega cena wywozu nieczystości płynnych. Cena ta wynosić będzie 162,00 zł. brutto za usługę. 

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z decyzją nr GD.RET.070/249/D/2018.KP z dnia 21.05.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 10 czerwca 2020 r. cena za m3 wody pozostaje na poziomie z roku 2018/2019 i wynosić będzie 3,22zł brutto, natomiast cena za m3 ścieków ulega zmianie i wynosić będzie odpowiednio w poszczególnych grupach taryfowych:

Opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków

L.p

Taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

Brutto (z VAT)

1

Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej.

cena za odprowadzone ścieki

7,10

7,67

zł/m3

2

Przemysł, gastronomia, handel, oraz cele p. poż

cena za odprowadzone ścieki

8,00

8,64

zł/m3

 

3

 

Gospodarstwa domowe z przydomową przepompownią ścieków

cena za odprowadzone ścieki

6,91

7,47

zł/m3