Przejście do sekcji:

Aktualności

Utworzenie Gminnego Zakładu Komunalnego

Na podstawie Uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka, został utworzony  samorządowy  zakład budżetowy pod nazwą : „ Gminny Zakład Komunalny”. GZK posiada siedzibę przy  ul. Jasna 14 w Złejwsi Wielkiej. Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie zadań obejmujących zadania własne Gminy Zławieś Wielka z zakresu:
- wodociągów, zaopatrzenia w wodę kanalizacji usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów
- lokalnego transportu zbiorowego
- lokalnego transportu zbiorowego
- zieleni gminnej i zadrzewień
- kultury fizycznej i sportu w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Zgłoszenia dotyczące awarii wodociągowo – kanalizacyjnych należy zgłaszać na n/w :
510233294 – p. Stefan Czyszka – z-ca kierownika zakładu
531083955 – p. Marcin Cudak – konserwator wod-kanaliz.
509735954 – p. Mariusz Kruszyński - konserwator wod-kanaliz.
 

Wróć