Przejście do sekcji:

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

1. Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:

 • jest obywatelem polskim, lub obywatelem Unii Europejskiej oraz obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:

Niezbędne jest potwierdzenie posiadania jednej z nw. kwalifikacji zawodowych:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

3. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • komunikatywność, empatia, życzliwość,
 • dyspozycyjność mile widziane prawo jazdy kat. B i własny samochód.

 

4. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub w kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia oraz:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20161'. w sprawie ochron danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą do ich przetwarzania jest moja zgoda”

5. Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie/umowa o usługi w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

 • umowa cywilno-prawna,
 • usługa realizowana będzie w okresie od kwietnia 2022r. do grudnia 2022r.
 • praca na terenie Gminy Zławieś Wielka  (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej).

6. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 

Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie Gminy Zławieś Wielka.

 

7. Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka nabór w trybie otwartym. w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy Ośrodka lub listem poleconym z napisem: „Oferta na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej”.

8. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane.

 

Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej

Aldona Michalska

Wróć