Przejście do sekcji:

Aktualności

Składanie ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

 1. Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:
 • jest obywatelem polskim, lub obywatelem Unii Europejskiej oraz obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:

Niezbędne jest potwierdzenie posiadania jednej z nw. kwalifikacji zawodowych:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
 1. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • komunikatywność, empatia, życzliwość,
 • dyspozycyjność mile widziane prawo jazdy kat. B i własny samochód.
 1. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub w kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia oraz:
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20161'. w sprawie ochron danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą do ich przetwarzania jest moja zgoda”

 1. Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie/umowa o usługi w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

 • umowa cywilno-prawna,
 • usługa realizowana będzie w okresie od kwietnia 2022r. do grudnia 2022r.
 • praca na terenie Gminy Zławieś Wielka (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej).
 1. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie Gminy Zławieś Wielka.

 1. Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka w terminie do dnia 28.03.2022r. do godz. 13:00. w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy Ośrodka lub listem poleconym z napisem: „Oferta na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej”.
 2. Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert przewidywane jest na dzień 31.03.2022 r.
 3. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane.

Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej

Aldona Michalska

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Rekrutacja pracowników

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia  2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, 87-134  Zławieś Wielka, tel. (48) 674 39 66 , e-mail: gops@zlawies.pl

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail:

m.lochocki@jumi2012.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu Pracy, natomiast dane spoza zakresu wynikającego z Kodeksu Pracy na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe/dane szczególnych kategorii), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w tym podmioty świadczące dla nas usługi brakowania dokumentacji, usługi informatyczne oraz usługi hostingu poczty elektronicznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji,
 4. w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach dane mogą być przetwarzane podczas przyszłych rekrutacji, chyba że wycofa Pani/Pan wyrażoną zgodę na ten cel,
 5. w przypadku danych osobowych nie wymaganych przez art. 22 1 Kodeksu Pracy będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody na ten cel.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jeśli nie będzie nas ciążył obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
 7. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

                                                                                                                

TREŚĆ OFERTY

 1. Nazwisko i imię wykonawcy ………………………...…...…………………………………
 2. Adres wykonawcy ………………………………………………...………………………...

……………………………………………………………………………………………..…

 1. PESEL wykonawcy …………...………………...…………………………………………..
 2. Nr rachunku bankowego wykonawcy ……………………………..……………...…………

……………………………………………………………………………………………..…

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto ……………………….. za 1 godzinę (słownie ……………………………...…

………………………………………………...……………………………………………...

 1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i spełniam warunki w nim określone.
 2. Termin realizacji zamówienia …………………………....…………………………………

 

 

Dnia ……………………………………

 

Czytelny podpis wykonawcy

Wróć