Przejście do sekcji:

Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

FORMA ZATRUDNIENIA - UMOWA O PRACĘ 

wymiar czasu pracy –1/1 etatu

I Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art.116 ust. 1  ustawy z dnia 12  03.2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm):

- dyplom ukończenia studiów wyższych służb społecznych lub

- dyplom ukończenia  studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- dyplom ukończenia  do dnia 31.12.2013 r.  studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie

- ukończenie studiów  podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków , o których mowa w pkt. 3

2) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy z funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomani, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej i finansowych ze środków publicznych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

3) Obywatelstwo polskie

4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

6) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) Nieposzlakowana opinia.

8) Samochód osobowy i prawo jazdy kat. B

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w OPS,
 2. znajomość programu POMOST
 3. znajomość oprogramowania biurowego - Word, Excel,  Power Point,
 4. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 5. umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
 6. umiejętność komunikowania się z interesantem zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie,
 7. obsługa urządzeń biurowych,
 8. predyspozycje osobowościowe: odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,
 2. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Gminy,
 3. Ustalenie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.
 4. Prowadzenie postępować administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, ubezpieczeń zdrowotnych i innych.
 5. Pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacja pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.
 6. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,
 7. Przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej  lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 8. Kierowanie do domów  pomocy społecznej oraz umieszczanie  w nich skierowanych osób oraz przygotowanie projektów decyzji dotyczących odpłatności za DPS,
 9. Zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia, schroniskach itp.
 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej
 11. Obsługa programu POMOST w szczególności:
  a) wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy  społecznej oraz aktualizowanie tych danych,
  b) przygotowywanie projektów decyzji,
 12. Zawieranie kontraktów socjalnych,
 13. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych, lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy.

IV. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie,
 2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. Kopię świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
 4. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska pracownika socjalnego
 7. Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna  28 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka  w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny” w terminie  do dnia  04  lutego  2022 r. do godz. 12.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  56 674 39 66 wew. 15  w poniedziałek, środę, czwartek  w godzinach  od 7.00  do 15.15, wtorek od 7.45. do 16.00, piątek od 7.00 do 14.00.

 

    Kierownik GOPS Zławieś Wielka

           /-/ Aldona Michalska

Wróć