Przejście do sekcji:

Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych  oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 Kryteria  kwalifikacji:

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, stanowiąc systematyczne wsparcie :

  1. 1.542,20 PLN netto dla osoby samotnie gospodarującej
  2. 1.161,60 PLN netto dla osoby w rodzinie

W tym celu należy złożyć lub przesłać do dnia 20 stycznia 2021r. do godziny 14.00  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka (gops@zlawies.pl) uzupełnioną dokumentację na podstawie której osoba/rodzina zostanie zakwalifikowana do w/w pomocy ( załącznik nr 5 do wytycznych, oświadczenie o dochodach, zaświadczenie o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentacji).

 Uwaga - Należy przedstawić wszystkie dochody netto uzyskane za miesiąc grudzień 2020r. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym  bezpłatnie.

 

                                                                         GOPS Zławieś Wielka

Wróć