Przejście do sekcji:

Aktualności

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko: Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko: Asystent Rodziny w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (na zastępstwo)  

Stanowisko: asystent rodziny, który będzie pracował z 15 rodzinami na terenie gminy Zławieś Wielka.

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2018r.

 

            1.Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:  

            1.posiada obywatelstwo polskie,

            2. posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

            2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)

            3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

            4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

            5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,

            6. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, ustawy „Za życiem”, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

            7. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenia.

            2. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane udokumentowanie co najmniej rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań asystenta rodziny,

b) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

c) znajomość obsługi komputera i programów biurowych; 

d) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) odporność na sytuacje stresowe,
g) komunikatywność,

h) łatwość nawiązywania kontaktu,

i) rzetelność, dokładność, sumienność, asertywność.

           3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu - umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu -     

- kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Zławieś Wielka oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

              4. Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.

            5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) list motywacyjny,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,

i) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy),

j) oświadczenie, że kandydat wszystkie dokumenty złożył zgodnie ze stanem faktycznym i prawdą,

k) oświadczenie o treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej również na potrzeby przyszłych rekrutacji   (TAK / NIE) – właściwe zaznaczyć.

Uwaga : każde oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem.

6.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY”) należy składać: osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka w terminie do 31 lipca 2018 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej do godz. 1000).

 Informuję się, iż :

• Administratorem danych osobowych jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka.

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Postanowienia końcowe:

  • oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,
  • złożone dokumenty nie będą odsyłane,
  • w przypadku nie wyrażenia zgody  na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej na potrzeby przyszłych rekrutacji złożona dokumentacja

(która nie została wybrana w w/w naborze) zostanie komisyjnie zniszczona.

  • Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów lub odwołania naboru z uzasadnionych powodów,
  • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona  na tablicy ogłoszeń w GOPS Zławieś Wielka.

Kierownik GOPS Zławieś  Wielka

Aldona Michalska

Wróć