Przejście do sekcji:

Aktualności

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza, iż prowadzi nabór na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza, iż prowadzi nabór  na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo) w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i ko ordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sprawozdania z realizacji i metod pracy
 • współpraca w opracowaniu gminnych programów wspierania rodziny
 • współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 )
Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenia:
 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • prawo jazdy kat. B
 • możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych

Wymagania pożądane:

 • udokumentowanie co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych
 • obsługa komputera
 • nieposzlakowana opinia.
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres i dobra kondycja fizyczna
 • odpowiedzialność, zaangażowanie
 • asertywność
 • rzetelność, systematyczność, dokładność
 • komunikatywność i otwartość
 • doświadczenie życiowe związane z opieką i wychowywaniem dzieci.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia i dodatkowe umiejętności
 • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy
 • kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną jeżeli jest wymagane lub potwierdzające wykonywanie zadań asystenta rodziny
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 5  kwietnia 2017 roku do godz. 15.00.  (decyduje data wpłynięcia dokumentów do GOPS ) pod adresem:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28,

87-134 Zławieś Wielka

„Asystent rodziny – Nabór”

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie z dopiskiem na kopercie:

,,Asystent Rodziny- Nabór”

Informacje dodatkowe:

 • praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (40 godz. tygodniowo)
 • praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, przez co koniecznym jest dojazd do rodzin objętych asystą i stąd pożądane jest dysponowanie prawem jazdy i samochodem.
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w tej samej gminie. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez gminę Zławieś Wielka.
 • Przewidywany okres zatrudnienia – od kwietnia 2017r. na zastępstwo

Postanowienia końcowe:

 • złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 • oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;
 • złożone dokumenty nie będą odsyłane;
 • kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Zławieś Wielka oraz na tablicy ogłoszeń w GOPS Zławieś Wielka.

KIEROWNIK Gminnego Ośrodka

mocy Społecznej   w Złejwsi Wielkiej

                                                                                      Aldona Michalska

Zławieś Wielka, dnia 24.03.2017 rok

Wróć