Przejście do sekcji:

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo,Toporzysko

Podpisanie aneksu nr 1 do umowy na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

 

Podpisanie aneksu nr 1 do umowy na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Dnia 22 lipca 2010r. został podpisany aneks do umowy na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo,Toporzysko pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 a Gminą Zławieś Wielka. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Zmianie uległ termin i koszt projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 270 088,01 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne w  ramach projektu wynoszą 5 257 741, 56 zł

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 3 109 954,13 zł

 

Początek realizacji przewidywany jest na 01.11.2009r. a zakończenie 30.06.2011r.

Wróć