Przejście do sekcji:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka. 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zławieś Wielka uchwały nr XXXV/235/2010 z dnia 22 września 2010 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar działki położonej w centralnej części miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87 – 134 Zławieś Wielka w terminie do dnia 18 stycznia 2011r. (włącznie).

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                                                                   JAN SURDYKA