Przejście do sekcji:

zarządzenie nr 14/2010

ZARZĄDZENIE NR 14/2010

 

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 26 maja 2010 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.

              

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220;Nr 62 poz.558;Nr 113 poz.984;Nr 153 poz.1271;Nr 214 poz.1806 ; z 2003r. Nr 80 poz.717;Nr 162 poz.1568 ; z 2004r. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz. 1203;Nr 167 poz.1759 ; z 2005r. Nr 172 poz.1441;Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241)

oraz § 12 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/179/2009  z 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

 

zarządza się, co następuje :

 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/179/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 grudnia 2009 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/189/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r.; Nr XXXII/194/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.; XXXIII/200/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 6/2010 z dnia 30 marca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w  § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 328.271 zł do wysokości 31.629.858 zł, z tego :

 

          1) dochody bieżące w kwocie 29.162.358 zł;

          2) dochody majątkowe w kwocie 2.467.500 zł;                                                                     

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

    w § 1 ust.2 dochody, o których mowa w ust.1 obejmują :

 

      1) Dochody własne w kwocie 11.451.783 zł;

      2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i                  innych zadań     zleconych odrębnymi ustawami w kwocie  4.560.512 zł, zgodnie z                 załącznikiem Nr 1A;

      3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z                    organami administracji rządowej w kwocie  557.826  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1B;

      4) Subwencje w kwocie 12.863.517 zł

      5) Środki z budżetu Unii Europejskiej 2.196.220 zł;

 

2)  w § 2 ust. 1 zwiększa się  łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 328.271 zł do wysokości 39.645.064 zł , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości       28.722.024 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.923.040 zł;

zgodnie z załącznikiem 2.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

                                      

Uzasadnienie

do Zarządzenia 14/2010

z dnia 26 maja 2010 roku

 

 

1.      Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-31/10 z dnia 10 maj a 2010 roku zwiększono plan dotacji celowej w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 220.524 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych w pierwszym okresie 2010 roku.

2.      Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-36/10 z dnia 25 maja 2010 roku przyznano dotację celową w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 § 2030 w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

3.      Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-33/10 z dnia 19 maja 2010 roku zmniejszono plan dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 1.000 zł w związku z urealnieniem potrzeb na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

4.      Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-34/10 z dnia 21 maja 2010 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 8.747 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

5.      Przeanalizowano plany wydatków w działach i stwierdzono konieczność przeniesienia w danym dziale między rozdziałami i paragrafami, ponieważ niektóre były niedoszacowane natomiast inne zawyżone.

 

     Przeniesień dokonano po stronie zmniejszenia i zwiększenia w następujących działach :

    Dział 750 - Administracja publiczna           17.000 zł

  Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19.000 zł

  Dział 801 - Oświata i wychowanie          5.000 zł

  Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000 zł

  Dział 926 - Kultura fizyczna i sport       5.000 zł

                                                                                                                                                                                                        Ogółem   49.000 zł