Przejście do sekcji:

Dla rolników

Zasady sprzedaży sadzonek na uprawy „poklęskowe” dla właścicieli lasów niepaństwowych poszkodowanych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku:

1) Zapotrzebowanie na sadzonki wg gatunków właściciel lasu składa we właściwym terytorialnie nadleśnictwie, w którego zasięgu administracyjnym położona jest powierzchnia przewidziana do założenia uprawy „poklęskowej”. Sporządzone na piśmie zamówienie, wynikające wprost z zapotrzebowania, właściciel lasu składa do ww. nadleśnictwa w okresie od 15 grudnia roku poprzedzającego zakładanie uprawy do 15 stycznia roku, w którym jest zaplanowane wysadzenie zakupionego materiału do gruntu.

2) Nadleśnictwo po wpływie zamówienia na materiał sadzeniowy, informuje podmiot zamawiający o konieczności stosowania zasad regionalizacji lmr przy zakładaniu upraw. Wskazane jest przy tym uzyskanie przez nadleśnictwo pisemnego potwierdzenia przyjęcia do wiadomości tej informacji przez zamawiającego.

3) Zamówienia będą realizowane w kolejności wg zarejestrowanych dat ich wpływów. Przy czym, na kolejność realizacji zamówień będzie miał także wpływ aktualny stan przygotowania poszczególnych powierzchni do zakładania upraw (przygotowanie gleby, wykonanie planowanego grodzenia itp.). Poza kolejnością będą realizowane zamówienia o uzasadnionej szczególnej pilności.

4) Nadleśniczy po zbilansowaniu posiadanego zapasu sadzonek z zapotrzebowaniem własnym i zapotrzebowaniem podmiotów zewnętrznych, dokonuje sprzedaży materiału sadzeniowego zgodnie z zamówieniem lub przy braku sadzonek na własnej szkółce i po przeanalizowaniu posiadanej listy nadwyżek materiału sadzeniowego w skali RDLP w Toruniu, przekazuje zamówienie do innego nadleśnictwa lub innych nadleśnictw celem jego zrealizowania.

5) W sytuacji nieznalezienia dostawcy sadzonek na uprawy „poklęskowe” w wyniku działań opisanych w punkcie 4), nadleśnictwo, do którego wpłynęło zamówienie, przekazuje ten dokument do RDLP w Toruniu celem rozeznania możliwości dostawy sadzonek z terenu innych rdLP. Ewentualny transfer sadzonek z terenu innych rdLP będzie się odbywał za pośrednictwem RDLP w Toruniu.

6) Sadzonki przeznaczone do zakładania upraw „poklęskowych” nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Toruniu powinny sprzedawać po cenach preferencyjnych tj. z „symbolicznym zyskiem” co jest zgodne z zaleceniem DGLP przesłanym do nadleśnictw przy piśmie Dyrektora RDLP w Toruniu z dnia 09.04.2019 r. – zn. spr.: ZG.7030.15.2019. Przez „symboliczny zysk” należy rozumieć np. zwiększenie ceny dla danego symbolu produkcyjnego wynikającej z tzw. rachunku ciągnionego o 1-2 grosze w przeliczeniu na jedną sadzonkę.

Wróć