Przejście do sekcji:

Aktualności

Uwaga : Przedłużono nabór na wnioski w II edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Głównym celem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” jest poprawa niekorzystnych wskaźników dotyczących naszego województwa, związanych z ilością gospodarstw domowych, które nie posiadają dostępu do Internetu. Projekt polega na przekazaniu osobom wykluczonym cyfrowo: sprzętu komputerowego, w tym także sprzętu specjalistycznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnieniu łącza internetowego na okres 7 lat, organizacji szkoleń z podstaw obsługi komputera oraz wsparcia technicznego w całym siedmioletnim okresie realizacji projektu.

 

  1. O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, pozbawieni możliwości korzystania z Internetu w miejscu zamieszkania, tj.: nie posiadający sprawnego komputera oraz aktywnego łącza internetowego, z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, będący:

     

a) osobami niepełnosprawnymi legitymującymi się aktualnym orzeczeniem o     umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym, typowanymi do otrzymania wsparcia przez OPS właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy;   

 

lub

 

b)      dziećmi lub młodzieżą uczącą się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowaną do otrzymania wsparcia przez OPS właściwy dla ich miejsca zamieszkania:  

 

         lub

 

c)      osobami z gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (zgodnie z ustawą ) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), lub świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), typowanych do otrzymania wsparcia przez OPS właściwy dla miejsca zamieszkania.

 

 

Nabór wniosków do II edycji projektu trwa do 31 października 2013r. Druki wniosków można nabyć  w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pokój  numer  14 ( pani Monika Foksińska  tel.  674 13 36 , http://www.wejdzwsiec.pl/2/zasady.html ) Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria grupy docelowej do wzięcia w nim udziału. 

  • autor: GOPS