Przejście do sekcji:

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

INFORMACJA

 

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162, § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm.) Rada Gminy w Złejwsi Wielkiej przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2012 – 2015:
 

do Sądu Rejonowego w Toruniu, gdzie ma być wybranych 3 ławników, w tym:
1 osoba do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, 
2 osoby do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich
i do Sądu Okręgowego w Toruniu :
1 osoba do orzekania w sprawach cywilnych

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym tereniew terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.    jest nieskazitelnego charakteru,

3.    ukończył 30 lat,

4.    jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5.    nie przekroczył 70 lat,

6.    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7.    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1.    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2.    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3.    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4.    adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5.    radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6.    duchowni,

7.    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8.    funkcjonariusze Służby Więziennej.

9.    radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.   Plik do pobrania

 Wzór karty zgłoszenia można także otrzymać , w Biurze Rady Gminy Zławieś Wielka, pokój nr 26.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

·         3 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,

·         informację z Krajowego Rejestru Karnego,

·         oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

·         zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w Biurze Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7, pokój nr 26 lub w  Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 23  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm.)i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 370), lub które wpłynęły do Rady Gminy Zławieś Wielka po upływie terminu określonego w § 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 


W związku z planowanym w najbliższym czasie wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia zmianie ulegnie m.in. wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.