Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
w złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2009 Prognoza
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)     4 977 887      10 528 902        8 616 383        6 928 804        5 331 231        3 793 202        2 711 032        1 612 935          465 401    -     121 806   
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:     4 977 887        3 808 343        2 703 117        1 844 649        1 098 724           435 627           252 446             78 194    -     121 806    -     121 806   
1.1.1 pożyczek     1 637 887        1 038 460           468 235           294 767           123 724    -        14 374    -        72 554    -      121 806    -     121 806    -     121 806   
1.1.2 kredytów     3 340 000        2 769 882        2 234 882        1 549 882           975 000           450 000           325 000           200 000                   0                   0   
1.1.3 obligacji                    
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                  -        6 720 559        5 913 266        5 084 155        4 232 507        3 357 575        2 458 586        1 534 741          587 207                    -   
1.2.1 pożyczki                  -        4 293 457        3 804 720        3 302 996        2 787 943        2 259 206        1 716 422        1 159 217          587 207                    -   
1.2.2 kredyty,  w tym:                  -        2 427 102        2 108 546        1 781 159        1 444 564        1 098 369           742 164           375 524                    -                    -   
  EBOiR                    
1.2.3 obligacje                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    -                    -   
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                    
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    -                    -   
1.3.2 Planowane zobowiązania                    
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)        319 600        1 404 544        2 217 402        1 940 103        1 798 759        1 687 921        1 187 261        1 170 438       1 184 598          595 590   
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                  -        1 169 544        1 912 518        1 687 579        1 597 573        1 538 029        1 082 170        1 098 097       1 147 534          587 207   
2.1.1 kredytów i pożyczek                   -        1 169 544        1 912 518        1 687 579        1 597 573        1 538 029        1 082 170        1 098 097       1 147 534          587 207   
2.1.2 wykup papierów wartościowych                    
2.1.3 udzielonych poręczeń                    
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania                    
2.3 Spłata odsetek i dyskonta                  -           235 000           304 884           252 524           201 186           149 891           105 091             72 341           37 064             8 383   
3. Prognozowane dochody budżetowe   30 424 185      31 301 587      32 397 143      33 531 043      34 704 629      35 919 291      35 919 291      35 919 291     35 919 291     35 919 291   
4. Prognozowane wydatki budżetowe   29 665 158      39 316 793      28 937 707      29 950 527      30 998 795      32 083 753      32 083 753      32 083 753     32 083 753     32 083 753   
5. Prognozowany wynik finansowy        759 028    -   8 015 206        3 459 436        3 580 516        3 705 834        3 835 538        3 835 538        3 835 538       3 835 538       3 835 538   
6. Relacje do dochodów (w %):                    
6.1 długu (art. 170 ust. 1)         (1-2.1-2.2):3 16,4% 33,6% 26,6% 20,7% 15,4% 10,6% 7,5% 4,5% 1,3% -0,3%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3
16,4% 33,6% 26,6% 20,7% 15,4% 10,6% 7,5% 4,5% 1,3% -0,3%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3) 1,1% 4,5% 6,8% 5,8% 5,2% 4,7% 3,3% 3,3% 3,3% 1,7%
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3 0,0% 4,5% 6,8% 5,8% 5,2% 4,7% 3,3% 3,3% 3,3% 1,7%