Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
w złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2008 Prognoza      
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)     5 645 857        7 437 233        6 030 485        4 735 017        3 751 365        2 502 158        1 285 876           549 536             200 000                     -   
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:     5 645 857        4 556 457        3 399 249        2 368 321        1 719 209        1 072 542           458 800           325 000             200 000                     -   
1.1.1 pożyczek     2 695 857        1 856 457           999 249           343 321           219 209             97 542              8 800                     -                       -                     -   
1.1.2 kredytów     2 950 000        2 700 000        2 400 000        2 025 000        1 500 000           975 000           450 000           325 000             200 000                     -   
1.1.3 obligacji                    
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                  -        2 880 776        2 631 236        2 366 696        2 032 156        1 429 616           827 076           224 536                       -                     -   
1.2.1 pożyczki                  -        1 309 000        1 284 000        1 244 000        1 134 000           756 000           378 000                     -                       -                     -   
1.2.2 kredyty,  w tym:                  -        1 571 776        1 347 236        1 122 696           898 156           673 616           449 076           224 536                       -                     -   
  EBOiR                    
1.2.3 obligacje                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                     -   
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                    
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                     -   
1.3.2 Planowane zobowiązania                    
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)        200 095        1 409 000        1 782 191        1 616 310        1 237 459        1 430 071        1 339 614           808 378             369 408          208 878   
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                  -        1 089 400        1 406 748        1 295 468           983 652        1 249 207        1 216 282           736 340             349 536          200 000   
2.1.1 kredytów i pożyczek                   -        1 089 400        1 406 748        1 295 468           983 652        1 249 207        1 216 282           736 340             349 536          200 000   
2.1.2 wykup papierów wartościowych                    
2.1.3 udzielonych poręczeń                    
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania                    
2.3 Spłata odsetek i dyskonta        200 095           319 600           375 443           320 842           253 807           180 864           123 332             72 038              19 872              8 878   
3. Prognozowane dochody budżetowe   27 792 786      27 721 322      26 027 885      26 676 830      27 342 200      28 024 000      28 583 080      28 583 080        28 583 080      28 583 080   
4. Prognozowane wydatki budżetowe   27 326 829      31 508 485      24 480 385      25 186 600      25 745 450      26 474 200      27 065 380      27 065 380        27 065 380      27 065 380   
5. Prognozowany wynik finansowy        465 957    -   3 787 163        1 547 500        1 490 230        1 596 750        1 549 800        1 517 700        1 517 700          1 517 700        1 517 700   
6. Relacje do dochodów (w %):                    
6.1 długu (art. 170 ust. 1)         (1-2.1-2.2):3 20,3% 26,8% 23,2% 17,7% 13,7% 8,9% 4,5% 1,9% 0,7% 0,0%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3
20,3% 26,8% 23,2% 17,7% 13,7% 8,9% 4,5% 1,9% 0,7% 0,0%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3) 0,7% 5,1% 6,8% 6,1% 4,5% 5,1% 4,7% 2,8% 1,3% 0,7%
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3 0,7% 5,1% 6,8% 6,1% 4,5% 5,1% 4,7% 2,8% 1,3% 0,7%