Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
w złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2008 Prognoza  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)     4 645 857        6 700 508        5 458 850        4 377 922        3 458 810        2 142 542           848 800                     -   
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:     4 645 857        3 556 457        2 449 249        1 543 321        1 019 209           497 542              8 800                     -   
1.1.1 pożyczek     2 695 857        1 856 457           999 249           343 321           219 209             97 542              8 800                     -   
1.1.2 kredytów     1 950 000        1 700 000        1 450 000        1 200 000           800 000           400 000                     -                     -   
1.1.3 obligacji                
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                  -        3 144 051        3 009 601        2 834 601        2 439 601        1 645 000           840 000                     -   
1.2.1 pożyczki                  -        1 309 000        1 284 000        1 244 000        1 134 000           756 000           378 000                     -   
1.2.2 kredyty,  w tym:                  -        1 835 051        1 725 601        1 590 601        1 305 601           889 000           462 000                     -   
  EBOiR                
1.2.3 obligacje                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   
1.3.2 Planowane zobowiązania                
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)        200 095        1 409 000        1 547 146        1 337 399        1 117 299        1 450 585        1 379 440           892 116   
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                  -        1 089 400        1 241 658        1 080 928           919 112        1 316 268        1 293 742           848 800   
2.1.1 kredytów i pożyczek                   -        1 089 400        1 241 658        1 080 928           919 112        1 316 268        1 293 742           848 800   
2.1.2 wykup papierów wartościowych                
2.1.3 udzielonych poręczeń                
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania                
2.3 Spłata odsetek i dyskonta        200 095           319 600           305 488           256 471           198 187           134 317             85 698             43 316   
3. Prognozowane dochody budżetowe   25 889 838      27 743 957      26 027 885      26 676 830      27 342 200      28 024 000      28 583 080      28 583 080   
4. Prognozowane wydatki budżetowe   29 099 848      30 888 008      24 480 385      25 186 600      25 745 450      26 474 200      27 065 380      27 065 380   
5. Prognozowany wynik finansowy -   3 210 010    -   3 144 051        1 547 500        1 490 230        1 596 750        1 549 800        1 517 700        1 517 700   
6. Relacje do dochodów (w %):                
6.1 długu (art. 170 ust. 1)         (1-2.1-2.2):3 17,9% 24,2% 21,0% 16,4% 12,7% 7,6% 3,0% 0,0%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3
17,9% 24,2% 21,0% 16,4% 12,7% 7,6% 3,0% 0,0%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3) 0,8% 5,1% 5,9% 5,0% 4,1% 5,2% 4,8% 3,1%
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3 0,8% 5,1% 5,9% 5,0% 4,1% 5,2% 4,8% 3,1%