Przejście do sekcji:

Plan ogólny gminy Zławieś Wielka

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnego.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Zławieś Wielka

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Zławieś Wielka.

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 w związku z przepisem art. 8h ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zławieś Wielka uchwały nr LXIV/427/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zławieś Wielka.