Przejście do sekcji:

Informacje dla Uchodźców

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł

Od 16 marca 2022 roku obywatele Ukraińscy mogą składać wnioski  o zasiłek 300 zł  w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej. Świadczenie będzie wypłacane wszystkim, którzy przekroczyli granicę z Polską 24 lutego br. lub później.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka, jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki  od godz. 7.00 do godz. 15.15,  we wtorki od godz. 7.45  do godz. 16.00 i w piątki  od godz. 7.00 do godz. 14.00.

W celu uniknięcia kolejek przy składaniu wniosku prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 56 674-39-66.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

З 16 березня 2022 року громадяни України можуть подати заявку на отримання пільги у розмірі 300 злотих у Гмінному центрі соціального забезпечення у Злейвя-Вельці. Допомогу отримають усі, хто перетнув кордон з Польщею 24 лютого цього року. або пізніше. Комунальний центр соціальної опіки в Złejwsi Wielka ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka, працює по понеділках, середах та четвергах з 7.00 до 15.15, вівторок з 7.45 до 16.00 та по п'ятницях з 7.00 до 14:00. Щоб уникнути черг при подачі заявки, просимо заздалегідь зв’язатися з нами за телефоном 56 674-39-66. Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, та плата за проживання.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

 

                                                                                              GOPS Zławieś Wielka

Wróć