Przejście do sekcji:

Informacje dla Uchodźców

Wnioski o świadczenie pieniężne dla osób, które zapewniają schronienie uchodźcom wojennym

Przypominamy, że osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni, i jest wypłacane z dołu.

Wniosek można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka pok. nr 17 lub ze strony internetowej: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wnioski można składać w Urzędzie w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy w złożonym wniosku podano nieprawdę.

Wróć