Przejście do sekcji:

Projekt „POMOCNE DŁONIE”

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

AGFZ5TM5DKG4AAAAAElFTkSuQmCC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ponownie ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują :

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pracownik socjalny GOPS w Złejwsi Wielkiej na podstawie wywiadu środowiskowego ustala zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych.  Usługi te realizowane będą w miejscu zamieszkania  przez opiekunkę środowiskową zatrudnioną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w ramach Projektu. Sytuacja kandydatów, którzy złożą wniosek o usługi opiekuńcze zostanie przeanalizowana za pomocą kryteriów merytorycznych. Przyjęto, że  za spełnienie każdego z warunków, kandydat otrzyma przewidzianą punktację (za kryteria ujęte w formularzu zgłoszenia uczestnictwa do projektu „Pomocne dłonie”).

Osoby zainteresowane będą przyjmowane do projektu według ilości uzyskanych punktów.

Podstawą spełnienia kryterium jest :

 • zamieszkanie na obszarze zdegradowanym
 • wielokrotne wykluczenie społeczne
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • niepełnosprawność sprzężona
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi

W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów  lub więcej takiej samej ilości punktów preferencyjnych, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia formularza rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty :

 • ustny wniosek złożony do protokołu lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 • kserokopia decyzji, odcinka otrzymania renty lub emerytury  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy lub rodziny
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada)
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określi  pracownik socjalny
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Termin składania wniosków upływa z dniem 26 września  2019r. (czwartek) o godzinie 12.00.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

ul. Słoneczna 28,

87-134 Zławieś Wielka

tel. 56 674 – 39- 66

w godzinach przyjęć interesantów :

poniedziałek, środa, czwartek : 7.00- 15.15

wtorek,: 7.45- 16.00
piątek : 7.00 – 14.00

 

 

                                                                                                                                                        18.09.2019r.

                                                                                                                                             GOPS Zławieś Wielka