Przejście do sekcji:

Projekt „POMOCNE DŁONIE”

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

AGFZ5TM5DKG4AAAAAElFTkSuQmCC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza ponownie nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują :

 • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Pracownik socjalny GOPS w Złejwsi Wielkiej na podstawie wywiadu środowiskowego ustala zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych. Usługi te realizowane będą w miejscu zamieszkania przez opiekunkę środowiskową zatrudnioną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

Sytuacja kandydatów, którzy złożą wniosek o usługi opiekuńcze zostanie przeanalizowana za pomocą kryteriów merytorycznych.

Przyjęto, że za spełnienie każdego z warunków, kandydat otrzyma przewidzianą punktację za kryteria ujęte w formularzu zgłoszenia uczestnictwa do projektu „Pomocne dłonie”.

Osoby zainteresowane będą przyjmowane do projektu według ilości uzyskanych punktów.

Podstawą spełnienia kryterium jest :

 • zamieszkanie na obszarze zdegradowanym
 • wielokrotne wykluczenie społeczne
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • niepełnosprawność sprzężona
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi

W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów lub więcej takiej samej ilości punktów preferencyjnych, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia formularza rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty :

 • ustny wniosek złożony do protokołu lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 • kserokopia decyzji, odcinka otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy lub rodziny
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada)
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określi pracownik socjalny
  rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.
 • Termin składania wniosków upływa z dniem 08 maja 2020r. (piątek) do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
ul. Słoneczna 28,
87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 674 – 39- 66,
poniedziałek, środa, czwartek : 7.00- 15.15
wtorek,: 7.45- 16.00
piątek : 7.00 – 14.00


GOPS Zławieś Wielka
23.04.2020r.