Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II

BxSqmzBtCZL7AAAAAElFTkSuQmCC

29 marca 2021 r. została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.143.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II” nr RPKP.03.01.00-04-0057/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 183 005,50 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 000 000,00 zł

Dofinansowanie: 1 000 000,00 zł.

Cel główny projektu: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie.

Cel szczegółowe: poprawa efektywności energetycznej, poprawa powietrza

Przedmiotem projektu jest montaż 80 sztuk instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka w tym: 15 sztuk instalacji o mocy 4,08kWp, 6 sztuk instalacji o mocy 3,06kWp, 56 sztuk o mocy 5,1kWp i 3 sztuki instalacji o mocy 9,18kWp. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne.

Wróć