Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,417 km w obrębie geodezyjnym: Zławieś Mała dz. nr 114