Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka – etap I

q137+H4UUFBQUFBQUFBYX7gSK6FBQUFBQUFBQeAIroUlBQUFBQUFB4ACiiS0FBQUFBQUHhAaCILgUFBQUFBQWFB4AiuhQUFBQUFBQUHgCK6FJQUFBQUFBQeAD8P8VwS1IF9SEWAAAAAElFTkSuQmCC

2 listopada 2020 r. podpisana została Umowa UM_431.1.434.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap I” nr RPKP.03.04.00-04-0020/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 2 240 045,01 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 240 045,01 zł

Dofinansowanie: 1 904 038,25 zł

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, które sprzyjać będzie obniżeniu stopnia emisji CO2 oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego poprzez poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Cele szczegółowe:

  • Polepszenie stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy jakości powietrza w gminie, jak również w województwie,
  • Zapobieganie degradacji poprzez rozwiązania ograniczające maksymalną uciążliwość dla środowiska,
  • Poprawa zdrowia mieszkańców gminy, ich jakości życia,
  • Zmiana nawyków/zachowań transportowych mieszkańców,
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury drogowej,
  • Ograniczenie hałasu,
  • Bezpieczna infrastruktura rowerowa,
  • Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
  • Wzrost atrakcyjności Gminy Zławieś Wielka,
  • Ochrona miejsc cennych przyrodniczo.

Wróć