Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I

NYAAAAASUVORK5CYII=

20 grudnia 2019 r. podpisana została Umowa nr UM_WR.431.1.434.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I” nr RPKP.04.06.01-04-0002/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT  Poddziałania 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodno- ściekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 297 667,78 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 051 762,42 zł

Dofinansowanie: 893 998,05 zł

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn.

Cel główny projektu wspiera realizację celu określonego w Działaniu tj. zwiększony zostanie odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych o 90 RLM.

Cele szczegółowe:

  • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Łążyn w Gminie Zławieś Wielka,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Zławieś Wielka,
  • poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców gminy,
  • podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy,
  • rozwój budownictwa mieszkaniowego,
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej.

Wykonawca: Rollstick Toruń sp. z o.o.

Wróć