Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie

 

q137+H4UUFBQUFBQUFBYX7gSK6FBQUFBQUFBQeAIroUlBQUFBQUFB4ACiiS0FBQUFBQUHhAaCILgUFBQUFBQWFB4AiuhQUFBQUFBQUHgCK6FJQUFBQUFBQeAD8P8VwS1IF9SEWAAAAAElFTkSuQmCC

26 listopada 2020 roku podpisana została umowa nr UM_WR.431.1.530.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie” nr RPKP.04.02.00-04-008/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 999 913,60 zl

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 999 913,60 zł

Dofinansowanie: 1 699 926,56 zł

Przedmiotem projektu jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem.

Cel główny projektu: zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na terenie Gminy.

Cele szczegółowe:

  • polepszenie stanu środowiska naturalnego,
  • zapobieganie degradacji poprzez rozwiązania ograniczające maksymalną uciążliwość dla środowiska,
  • poprawa zdrowia mieszkańców gminy, ich jakości życia,
  • poprawa jakości usług, wprowadzenie nowoczesnych technologii,
  • poprawa warunków pracy pracowników zatrudnionych,
  • odzyskiwanie wartościowych surowców/materiałów do powtórnego przetworzenia,
  • wprowadzenie/ulepszenie monitoringu,
  • zmniejszenie kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami,
  • uporządkowanie odpadów komunalnych/gospodarowanie zgodnie z hierarchią,
  • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców dzięki utworzonej ścieżce edukacyjnej.

Wykonawca: BOGMAR Sp. z o.o.

 

Wróć