Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka

By4alrvjhI4VAAAAAElFTkSuQmCC

28 października 2019 r. została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.272.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” nr RPKP.03.01.00-04-0032/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 633 344,08 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 497 101,31 zł

Dofinansowanie: 748 550,65 zł.

Cel główny projektu: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie.

Cel szczegółowe: poprawa efektywności energetycznej, poprawa powietrza

Przedmiotem projektu jest montaż 75 sztuk instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka w tym: 53 sztuk instalacji o mocy 4,08kWp, 12 sztuk instalacji o mocy 3,06kWp, 8 sztuk o mocy 2,04kWp i 2 sztuki instalacji o mocy 9,18kWp. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne.

 

Wróć