Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR

vTXBrfmoa4j0+XjIyMjIyMjIzMo0AWXTIyMjIyMjIyzYAsumRkZGRkZGRkmgFZdMnIyMjIyMjINAOy6JKRkZGRkZGRaQZk0SUjIyMjIyMj0wzIoktGRkZGRkZGphn4f+BRvIEqT920AAAAAElFTkSuQmCC

14 października 2020r. została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.408.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR”
nr RPKP.07.01.00-04-0010/20  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 221 373,44 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 221 373,44 zł

Dofinansowanie: 977 098,75 zł ( 80% )

Przedmiotem projektu jest utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR.

Cel główny projektu wspiera realizację celów określonych w Działaniu tj. ożywienie społeczno – gospodarcze na obszarach objętych LSR.

Cele szczegółowe:

- wzrost aktywności społecznej mieszkańców gminy,

- zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego,

- ożywienie gospodarcze i poprawa jakości lokalnego rynku pracy.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe ARBUD Justyna Popielewska z siedzibą w miejscowości Młyniec Drugi, ul. Żwirowa 17, 87-162 Lubicz Górny.