Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku

AV0M6A94q8oQAAAAAElFTkSuQmCC

18 lutego 2020 r. została podpisana Umowa nr UM_WR.431.1.020.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku” nr RPKP.03.05.01-04-0011/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 255 773,09 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 207 945,60 zł

Dofinansowanie: 166 356,48 zł (80,00%)

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku, obiekt należący do jednostki samorządu terytorialnego.

Cel główny projektu wspiera realizację celów określonych w Działaniu, tj. zwiększona zostanie efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej o 64,3%.

Cele szczegółowe:

  • polepszenie stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, m.in. CO2 i PM10,
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
  • polepszenie zdrowia mieszkańców gminy, ich jakości życia,
  • obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku użyteczności publicznej – oszczędność energii cieplnej,
  • poprawienie estetyki i komfortu użytkowania,
  • dostosowanie budynku do wymogów norm izolacyjności cieplnej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki z siedzibą ul. Drzymały 14/10, 87-100 Toruń.

Wróć