Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo”

B1wF7bByGrNqAAAAAElFTkSuQmCC

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

22 czerwca 2020 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00108-65150-UM0200168/19 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.621390 dla operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW – 2014-2020 na zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo”.

 Planowane koszty całkowite : 1 872 108,61 zł. 

Koszty kwalifikowalne: 1 872 108,61 zł.

 Wysokość dofinansowania    1 191 222,00 zł. co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Planowany zakres robót obejmuje: opracowanie projektów budowalnych, projektów wykonawczych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania kompletu prac związanych z rozbudową i przebudową urządzeń instalacji technologicznych służących do produkcji i magazynowania wody uzdatnionej oraz zasilania w wodę sieci wodociągowej, w rejonie oddziaływania SUW w miejscowości  Siemoń oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo.

Wróć