Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie

0+O2GqrIY9IbImIiIiIiIiIiDwcotgSEREREREREelARLElIiIiIiIiItKBiGJLRERERERERKQDEcWWiIiIiIiIiEgHIootEREREREREZEORBRbIiIiIiIiIiIdiCi2REREREREREQ6EFFsiYiIiIiIiIh0IP8f0xRDlBCejpgAAAAASUVORK5CYII=

29 sierpnia 2019 r. została podpisana Umowa nr UM_WR.431.1.184.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie” nr RPKP.03.05.01-04-0025/18 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 180 204,19 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 834 924,42 zł

Dofinansowanie: 684 963,94 zł (82,04%)

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie. Budynek użyteczności publicznej stanowiący jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego.

Zakres robót:

 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie dachu styropapą + podwyższenie attyk,
 • na piętrze docieplenie wszystkich pomieszczeń wełną mineralną,
 • wymiana warstw podłogi na gruncie, wykończenie posadzki,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 • nowa stolarka drzwiowa – wiatrołapy i nowe bramy wewnętrzne,
 • wyrównanie poziomu kotłowni i pomieszczenia gospodarczego do poziomu 0,
 • nowa wentylacja grawitacyjna,
 • zamurowanie otworu bramowego od szczytu,
 • wyrównanie poziomu posadzki na piętrze w centralnej części rzutu,
 • wymiana rur spustowych i rynien,
 • nowa kolorystyka budynku,
 • daszki systemowe nad wejściami,
 • zmiana spadku dachu w części środkowej,
 • wymiana grzejników i instalacji c.o.,
 • wymiana przewodów c.w.u., montaż nowego zasobnika c.w.u., montaż elektrycznego podgrzewacza wody z pompą ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie.

Cel główny projektu wspiera realizację celów określonych w Działaniu/Poddziałaniu, tj. zwiększona zostanie efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej o 72,95%.

Cele szczegółowe:

 • polepszenie stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, m.in. CO2 i pył PM10,
 • polepszenie zdrowia mieszkańców gminy, ich jakości życia,
 • obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku użyteczności publicznej,
 • poprawienie estetyki i komfortu użytkowania,
 • dostosowanie budynku do wymogów norm izolacyjności cieplnej.

 

Wykonawca: „BYDGOSTA” sp. z o.o. z siedzibą ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.