Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

  • Logo

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka

29 grudnia 2017 została zawarta Umowa nr WP-II-B.433.3.77.2017 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” nr RPKP.03.01.00-04-0040/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 084 660,00 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 000 911,13 zł

Dofinansowanie: 500 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zławieś Wielka w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Przysiek, Górsk, Czarnowo, Pędzewo, Rozgarty, Czarne Błoto, Łążyn, Toporzysko, Zarośle Cienkie, Rzęczkowo, Stary Toruń, i Siemoń. W ramach projektu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii odnawialnej wykorzystywanej na terenie Gminy Zławieś Wielka. Celami pośrednimi są : poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zmniejszenie opłat odbiorców indywidualnych, ograniczenie paliw związanych z ciepłą wodą użytkową odbiorców indywidualnych, zwiększenie poziomu innowacyjności w regionie, przemiana świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich postaw wobec ekosystemu.

Wróć