Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka

26 maja 2017 r. została podpisana Umowa nr WP-II-B.433.3.30.2017 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka” Nr  RPKP.03.05.01-04-0007/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 1 343 797,78 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 259 642,03 zł

Dofinansowanie: 1 007 713,62 zł (80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych)

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka, tj. Szkoły Podstawowej w Łążynie oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację przedmiotowych budynków użyteczności publicznej.