Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Pompownia przeciwpowodziowa na Kanale Górnym w miejscowości Czarnowo

18 września 2014 r. została podpisana Umowa nr WP-II-W.433.2.27.2014 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Pompownia  przeciwpowodziowa na Kanale Górnym w miejscowości Czarnowo” Nr  RPKP.02.05.00-04-002/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Całkowita wartość projektu: 9 259 109,96 zł

Całkowita kwota kwalifikowalna: 7 195 254,35 zł

Dofinansowanie: 6 115 966,19 zł (85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych)

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma Melbud S.A. z siedzibą w Grudziądzu. (Przetarg)

Przedmiotem projektu jest budowa bezobsługowej pompowni przeciwpowodziowej oraz śluzy wałowej w rejonie mostu drogowego na drodze krajowej nr 80 Bydgoszcz – Toruń, celem ochrony przeciwpowodziowej doliny Górnego Kanału w rejonie miejscowości Czarnowo oraz Zławieś Wielka. Ochrona przewidziana jest przed wodami cofkowymi z rzeki Wisły.

Głównym celem projektu jest ochrona zagospodarowanych terenów na obszarze 664 ha przed powodzią, która spowodowana jest wodami cofkowymi od strony rzeki Wisły, poprzez stworzenie efektywnego systemu zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych dla środowiska. Liczba osób zabezpieczonych przed zagrożeniami naturalnymi i poważnymi awariami w wyniku realizacji projektu wynosi 1 500 osób.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia
 • Zdjęcia przepompownia

Wróć