Przejście do sekcji:

Dofinansowania dla mieszkańców

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych o mocy do 4 KW 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zławieś Wielka

w sprawie przystąpienia do realizacji operacji budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby własne,
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Uprzejmie informuję, iż w dniu 22 kwietnia 2015r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w terminie od 11 maja 2015 roku do 25 maja 2015 roku do godziny 12:00.

 

Beneficjentem działania może być jedynie gmina. Środki przeznaczone na realizację operacji polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich w ramach przedmiotowego działania wynoszą 22 750 000 euro dla całego kraju. Dofinansowanie operacji ze środków PROW 2007-2013, dla jednej gminy, może wynieść maksymalnie do 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania.

 

Urząd Gminy Zławieś Wielka zamierza przystąpić do niniejszego konkursu oraz planuje sfinansowanie instalacji OZE na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Przyznana pomocy na realizację operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, może być wyłącznie z przeznaczeniem na potrzeby własne, w przypadku przekazania mikroinstalacji osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstwa domowego tych osób (wytworzona energia nie może być sprzedawana).

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Zławieś Wielka zachęca wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków dotyczących uczestnictwa w projekcie w terminie od 5 do 8 maja 2015r. do godziny 12.00 w pok. nr 14 w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej.

 

Urząd Gminy Zławieś Wielka zdecydował się na realizację ogniw fotowoltaicznych o mocy do 4KW oraz uzyskanie dofinansowania w ramach PROW w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, tym samym udział osób fizycznych w realizacji inwestycji będzie wynosił 10% kosztów inwestycji + podatek VAT

 

Szczegółowy zasady składania wniosków o dofinasowanie określa regulamin przyjęty Zarządzeniem Wójta z dnia 28.04.2015r.

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 04.05.2015 r. na godz. 16:00 do świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej przy ul. Słonecznej 28.

REALIZACJA PROJEKTU UZALEŻNIONA JEST OD OTRZYMANIA DOFINASOWANIA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW) ORAZ OD ZABEZPIECZENIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ W/W PRZEDSIĘWZIĘCIA W BUDŻECIE GMINY

 

 

Uwaga!

W dniu 30.04.2015 r. nastąpiła zmiana:

 - w regulaminie w §2 – usunięto załącznik nr 7 - kserokopia rachunków lub rozliczenie zyżycia energii

 -  regulaminie w §4  pkt 3 oraz w załączniku nr 2 uściślono informację dotyczącą wkładu własnego

 - we wzorze wniosku – usunięto załącznik nr 7 - kserokopia rachunków lub rozliczenie zyżycia energii

 -  załączniku nr 1 ankiecie zmiana treści pkt III