Przejście do sekcji:

Dla rolników

Krajowe Dni Pola w Minikowie

Krajowe Dni Pola to unikalne w skali kraju wydarzenie, inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat i rozbudowany udział w wydarzeniu zadeklarował również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z departamentami odpowiedzialnymi za doradztwo, badania i naukę, transfer wiedzy i innowacji rolniczych, szkolnictwo zawodowe).

Dlaczego Krajowe Dni Pola ponownie w Minikowie?

Krajowe Dni Pola mające miejsce po raz pierwszy w Minikowie w czerwcu 2020 r. były unikalnym w skali kraju wydarzeniem, zorganizowanym w kraju po piętnastu latach przerwy. Organizatorami wydarzenia byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy m. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP). W 2020 roku rangi imprezie nadała obecność Janusza Wojciechowskiego, Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa, jak i Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z sukcesem Krajowych Dni Pola Minikowo 2020 (KDP), wyrażonym dużym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców, w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto decyzję o ponownej organizacji tego wydarzenia w 2021 roku w Minikowie. Krajowe Dni Pola, to nie tylko pojedyncze wydarzenie centralne w Minikowie, ale szereg imprez towarzyszących – lokalnych. Będą to m.in. regionalne dni pola organizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego w całym kraju.

Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Założeniem ministerstwa jest, aby stało się ono cyklicznym wydarzeniem, którego do tej pory nie było. Podziękowała Ośrodkowi w Minikowie za podjęcie inicjatywy zorganizowani KDP. Pani Wiceminister podkreśliła, że KDP Minikowo 2020, mimo problemów z pandemią, były wielkim sukcesem. Jednocześnie wskazała, że w kolejnej edycji KDP udział wezmą także państwowe instytuty badawcze (PIB) nadzorowane przez MRiRW. Według Pani Wiceminister, KDP 2021 będą wydarzeniem, podczas którego rolnicy będą mogli zapoznać się z różnymi innowacyjnymi rozwiązaniami nie tylko z zakresu rolnictwa, ale także i z innych dziedzin. Skierowała prośbę do PIB o praktyczne zaangażowanie się w organizację imprezy, gdyż wg ministerstwa jest ona okazją do zwiększenia roli instytutów w wymianie wiedzy i innowacji w rolnictwie. Oprócz prezentacji możliwości badawczych, ważną rolę spełniają prezentacje praktyczne pokazujące potencjał wdrożeniowy i szkoleniowy instytutów. Pani wiceminister Gembicka zadeklarowała pełne wsparcie resortu dla prac związanych z wydarzeniem.

Krajowe Dni Pola wydarzeniem cyklicznym, ważnym dla rolników

Najważniejszym argumentem za organizacją Krajowych Dni Pola jest to, że rolnicy mogą w jednym miejscu zobaczyć niemal pełną ofertę odmianową firm nasiennych. Tym samym mają dostęp do najbardziej efektywnych innowacji, jakimi są nowości odmianowe poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Organizatorzy zakładają, że Krajowe Dni Pola staną się corocznym, najważniejszym „świętem pola” w Polsce, organizowanym przez kolejne ośrodki doradztwa rolniczego. Będą brały w nim udział zarówno jednostki naukowe, organizacje branżowe rolników, jak i instytucje z otoczenia rolnictwa.

Imprezy towarzyszące KDP w całym kraju

Warto podkreślić, że Krajowe Dni Pola to doskonały przykład rozwijania w praktyce systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie, czyli systemu AKIS (ang. Agriculture Knowledge Information Systems, pol. Systemy Informacji o Wiedzy Rolniczej). Kwintesencją koncepcji KDP jest bowiem współpraca doradztwa ze światem nauki i biznesu, aby przekazywać wiedzę i przybliżać innowacyjne rozwiązania rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich, w tym – co bardzo ważne – uczniom szkół rolniczych. Zainteresowani będą mogli skorzystać z licznych imprez towarzyszących czy partnerskich w Minikowie i organizowanych na terenie całego kraju. Będą to m.in. regionalne dni pola realizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego.

Szczegóły na https://dnipola.kpodr.pl/

Źródło: Krajowe Dni Pola

Wróć