Przejście do sekcji:

Dla rolników

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w wyniku ujemnych skutków przezimowania w uprawach rolnych

OBWIESZCZENIE

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w wyniku

ujemnych skutków przezimowania w uprawach rolnych

           

 

            W związku z wystąpieniem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dniu 26 marca 2018r. o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemne skutki przezimowania, w Gminie Zławieś Wielka, Wójt Gminy informuje, że

wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód, w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze Gminy Zławieś Wielka można składać, na udostępnionym druku,

w terminie do 12 kwietnia 2018 r.

w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej,  ul. Handlowa 7 (sekretariat pok 20)

 

Wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej są do pobrania w tut. Urzędzie Gminy (pok. 3, tel. 566741340).

 

UWAGA: Wnioski zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Wójt

/-/ Jan Surdyka

Wróć