Przejście do sekcji:

Rewitalizacja

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023

Gmina Zławieś Wielka opracowuje Program Rewitalizacji na lata 2016-2023. Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie na załączonym formularzu wszelkich uwag do zaprezentowanego programu rewitalizacji oraz zasad powołania i funkcjonowania Zespołu ds. realizacji programu rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców gminy Zławieś Wielka uwag, opinii i propozycji, które można zgłaszać poprzez:

  • wypełnienie Formularza uwag
  • wypełnienie Kwestionariusza ankiety

Wersje papierowe ww. formularzy są dostępne w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, biuro Nr 11 – na parterze.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 16 listopada do 6 grudnia 2016 r., na obszarze gminy Zławieś Wielka, w formie badania ankietowego.

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 691-923-530 Justyna Przybyszewska

Wypełnione formularze można złożyć:

  1. drogą elektroniczną na adres ug@zlawies.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka;
  3. bezpośrednio w sekretariacie urzędu gminy – pokój nr 23 na I piętrze.

Wójt Gminy

 (-) Jan Surdyka

  • -