Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1)      do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;

2)      powyżej 4,5% do 18%  zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3)      powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1)      oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2)      oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska, i adres zamieszkania;

3)      numer w rejestrze przedsiębiorców;

4)      przedmiot działalności gospodarczej;

5)      adres punktu sprzedaży;

6)      adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      dokument potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

2)      pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

3)      decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594);

4)      opinię Rady Sołeckiej w miejscowości, w której znajduje się punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłaty:        

roczna opłata za korzystanie z zezwoleń wynosi:  

525 zł na sprzedaż napojów zawierających do  4,5% alkoholu oraz piwa,  

525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa ),  

2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu 

 

Rachunek bankowy

Odbiorca – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

BS Toruń O/Zławieś Wielka

21 9511 0000 2005 0025 0320 0001

 

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 t.j. z dnia 2018.11.14)

Uchwała NR XIX)143)97 z dnia 15 października 1997 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zławieś Wielka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów;

Uchwała Nr XVI)203)2001 z dnia 04 października 2001 roku w sprawie ustalenia limitów punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy.

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..