Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

„Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020

 

„Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020

 

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16]

 

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

 1. Realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego kolektorów słonecznych polega na:
 • zaprojektowaniu instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi w 30 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Zławieś Wielka,
 • dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji kolektorów słonecznych w ww. budynkach,
 • wykonaniu w 30 budynkach kompletnych instalacji kolektorów słonecznych obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów słonecznych płaskich, podgrzewaczy wody z armaturą kontrolno-pomiarową oraz pełną automatyką,
 • wypełnieniu otworów oraz odtworzeniu i naprawie części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych,
 • przeprowadzeniu płukania i prób całej instalacji kolektorów słonecznych oraz napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,
 • podłączeniu do wykonanych instalacji kolektorów słonecznych (zasobnika c.w.u.) do istniejących źródeł ciepła w celu zbilansowania ciepła niezbędnego do przygotowania c.w.u., a w razie jego braku, zamontowanie grzałek elektrycznych o właściwej mocy, doboru mocy dokonuje Wykonawca. W przypadku konieczności montażu pompy obiegowej ładującej górną wężownice zakup i dostawa pompy po Wykonawcy,
 • zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki,
 • przeprowadzeniu rozruchu instalacji kolektorów słonecznych,
 • opracowaniu instrukcji obsługi instalacji kolektorów słonecznych,
 • przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji kolektorów słonecznych.

 

 1. Realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego instalacji fotowoltaicznych polega na:
 • zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi składnikami i włączeniu do instalacji budynku,
 • dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej w ww. budynkach,
 • wykonaniu w 33 obiektach kompletnych instalacji kolektorów fotowoltaicznych obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów fotowoltaicznych, falownik, niezbędną instalację elektryczną,
 • wypełnieniu otworów oraz odtworzeniu i naprawie części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych,
 • przeprowadzeniu prób całej instalacji oraz niezbędne pomiary,
 • przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej,
 • opracowaniu instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej,
 • przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej,
 • przygotowaniu technicznym instalacji do złożenia przez właściciela nieruchomości poprawnego zgłoszenia mikroinstalacji u właściwego Operatora systemu dystrybucyjnego.

 

 1. Realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego pomp ciepła polega na:
 • zaprojektowaniu instalacji z powietrzną pompą ciepła w 6 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Zławieś Wielka,
 • dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji z pompą ciepła w ww. budynkach,
 • wykonaniu w 6 budynkach kompletnych instalacji pomp ciepła obejmujących współpracujący automatycznie system pompy ciepła z armaturą kontrolno-pomiarową oraz pełną automatyką,
 • wypełnieniu otworów oraz odtworzeniu i naprawie części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych,
 • zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki,
 • przeprowadzeniu rozruchu instalacji
 • opracowaniu instrukcji obsługi instalacji
 • przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji z pompą ciepła.

 

 1. Termin wykonania zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2018r. (może zostać zmieniony)

 

 1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez uwag) – wynosi co najmniej:

 

 

 1. W ramach kolektorów słonecznych
 • Kolektor słoneczny z selektywnym pokryciem absorbera – 10 lat,
 • Zbiornik solarny c.w.u. z anodą tytanową – min-5 lat,
 • Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia (grupa pompowa, naczynia przeponowe i sterownik)– min- 5 lat.
 1. W ramach instalacji fotowoltaicznej
 • Panele fotowoltaiczne – 10 lat,
 • Inwerter- min. 3 lata,
 • Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – min. 5 lat.
 1. W ramach powietrznych pomp ciepła
 • pompa ciepłej wody użytkowej z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem wody – min. 3 lat,
 • Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – min. 5 lat

 

 1. Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości obowiązuje Wykonawcę w przypadku wad powstałych na skutek:
 • zaników napięcia,
 • obciążenia śniegiem,
 • gradobicia,
 • skoków napięcia w sieci budynku,
 • braku możliwości w odbiorze ciepła.
 • nieprawidłowej obsługi urządzeń,

 

 1. Szacowane koszty inwestycji:

Rodzaj instalacji

Szacunkowy koszt

wykonania

brutto

 

Kwoty ofertowe

Energia słoneczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 2,0 kW (produktywność ok. 1900 kWh/rok)

12 000-13 000

 

12.000

Instalacja fotowoltaiczna o mocy od 2,1 do 3kW (produktywność ok. 2150 kWh/rok)

13 000- 19 000

 

18.000

Instalacja fotowoltaiczna o mocy od 3,1 do  4KW  (produktywność ok. 2700 kWh/rok )

19 000-26 000

 

22.000

Energia Słoneczna

Instalacja solarna do podgrzania CWU – zbiornik ciepłej wody – do 100l

8.000

 

Instalacja solarna do podgrzania CWU – zbiornik ciepłej wody – do 200l

8.500

 

Instalacja solarna do podgrzania CWU – zbiornik ciepłej wody – do 300l

9.000

 

Energia aerotermalna

Powietrzna pompa ciepła o mocy min. 2,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.200L

12 000-13 000

 

Powietrzna pompa ciepła o mocy min. 2,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.400L

13 000-14 000

 

Koszt projektów budowalnych zostanie pokryty przez Gminę Zławieś  Wielka

 1. Oferowane urządzenia w ramach montażu instalacji fotowoltaicznej
  1. Typ: Vissmann Vitovolt 200 M340ML
  2. Okres gwarancji inwertera – 4 lata
  3. Okres gwarancji na roboty i inne urządzenia – 5 lat
  4. Czas usunięcia wad i usterek – 2 dni

 

 1. Najważniejsze wytyczne regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka”
  1. Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych i gospodarczych użytkowanych przez gospodarstwa domowe. Odbiorcą ostatecznym może być osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą lub działalność rolniczą z zastrzeżeniem spełnienia warunku zawartego w Rozdziale IV, pkt 4. Wytworzona energia nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki. (V.5. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych instalacją fotowoltaiczną oraz osób fizycznych przekazujących nadwyżki energii do sieci zewnętrznych (on grid) występuje pomoc de minimis.).
  2. Z programu wyłącza się instalacje montowane na gruncie, na budynkach gospodarczych, w budynkach mieszkalnych powyżej 300m2 oraz w lokalach użytkowych, a także na dachach z pokryciem azbestowym.
  3. Wszystkie instalacje zamontowane w ramach realizacji projektu przez 5 lat od zakończenia projektu, tj. od dnia wypłaty ostatniej transzy dofinansowania, stanowić będą własność Gminy Zławieś Wielka i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym nieruchomości. Po pięciu latach instalacje zostaną przekazane, zgodnie z trybem i przepisami prawa właścicielom, współwłaścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości na własność. Przekazanie nastąpi w drodze odrębnej umowy.
  4. Wykonanie Instalacji możliwe jest też na budynkach nowobudowanych pod warunkiem, że budynek zostanie zasiedlony i odebrany (pozwolenie na użytkowanie) do dnia 31 sierpnia 2017 roku. W takiej sytuacji właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości składa stosowne oświadczenie, będące załącznikiem do niniejszego regulaminu.
  5. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny mieszkańców wyniesie około 55% kosztów wraz z podatkiem VAT. (na dzień 26.01.2018r.)
  6. Gmina Zławieś Wielka będzie ubiegać się o zwrot podatku VAT.
   W przypadku jego odzyskania kwota podatku zostanie zwrócona mieszkańcowi.
  7. Uczestnik projektu zobowiązuje się do pokrycia kosztów utrzymania instalacji w okresie 5 lat trwałości projektu i zobowiązuje się do właściwej eksploatacji zgodnej z instrukcją użytkowania urządzenia oraz informacjami uzyskanymi podczas szkolenia przeprowadzonego przez wykonawcę instalacji
  8. Mieszkaniec, który zakwalifikuje się do udziału w projekcie dokona jednorazowej przedpłaty w wysokości 1000,- zł na wskazane konto. Niedokonanie wpłaty będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału
   w projekcie.
  9. W terminie 30 dni od dnia zrealizowania i odbioru inwestycji, mieszkaniec,
   z którym zawarto umowę, dokona wpłaty pozostałej części wkładu własnego.
 1. Wymagania dotyczące materiałów
 1. Kolektory słoneczne:

Zamawiający uznając obecny stanu techniki jako poziom odniesienia przyjmuje  aktualną normę PN-EN ISO 9806 dotyczącą badań kolektorów, opublikowaną przez PKN w Polsce  w 2014 roku. Oferent wraz z aktualnym certyfikatem jakości ”SOLAR KEYMARK” winien dostarczyć zatem szczegółowe sprawozdania z badań w języku polskim przeprowadzonych zgodnie z normą  PN-EN ISO 9806, których numery są przywołane w treści certyfikatu.

Zamawiający jako alternatywny dokument uznaje certyfikat jakości Solar Keymark wraz z powiązanymi szczegółowymi sprawozdaniami z badań w języku polskim, przeprowadzonych zgodnie z normami  PN-EN 12975-2, PN-EN 12976-2 z następującymi wyjątkami i zastrzeżeniami:

Wyjątek 1

Sprawozdania z badań powinny obejmować testy potwierdzające odporność kolektorów na grad zgodnie z normą  PN-EN 12975-2.

Wyjątek 2

Badanie wytrzymałości na obciążenie mechaniczne powinny być przeprowadzone zgodnie z normą  PN-EN 12975-2 przy czym z naciskiem dodatnim i ujemnym nie mniejszym niż 2400 Pa - zgodnie z obecnymi standardami wyznaczonymi przez normę PN-EN ISO 9806.

Zamawiający za równoważne  uznaje inne certyfikaty jakości wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące, potwierdzające identyczny zakres wymagań jak certyfikaty Solar Keymark z zastrzeżeniami i wyjątkami wyszczególnionymi powyżej.

Podstawowe min. parametry kolektorów słonecznych

Opis wymagań

Parametry wymagane

 

Typ kolektora

Płaski

 

Materiał obudowy kolektora

Aluminium

 

Wielkość - wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora

min 1,865 m2

 

Materiał absorbera i przejmowanie ciepła

Aluminium z powłoką wysokoselektywną

 

Rodzaj połączenia absorbera z meandrem

Spawanie laserowe

 

Konstrukcja rur absorbera

Serpentyna z rur miedzianych

 

Szkło solarne

Szkło strukturalne o gr. min 3,2mm z powłoką antyrefleksyjną.

Obecność powłoki antyrefleksyjnej oraz Informacja o transmisji  solarnej zawarta w sprawozdaniu z badań na zgodność z normą EN ISO 9806:2013 wydanym przez akredytowaną jednostkę badawczą

 

Połączenie wzajemne kolektorów w polach.

Za pomocą łączników bocznych, bez połączeń ponad górną krawędzią kolektora, umożliwiające kompensację naprężeń termicznych.

 

Sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni absorbera

- sprawność optyczna

- współczynnik strat a1

- współczynnik strat a2

 

min 84,9 %

max 3,778 [W/m2K]

max 0,016 [W/m2K2]

 

Max dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji) przy GS = 1000 [W/m2] i dT = 30[°C]

min 208 0C

 

Max dopuszczalna masa pojedynczego kolektora (opróżnionego)

max 40 kg

 

Moc użyteczna kolektora  przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta)

wg PN-EN 12975-2

 

Dla Tm - Ta = 0 K ->  min   1583W

Dla Tm - Ta = 10 K -> min   1510W

Dla Tm - Ta = 30 K -> min  1345 W

Dla Tm - Ta = 50 K -> min. 1155 W

Dla Tm - Ta = 70 K -> min.   942 W

 

 

Wymagany certyfikat

Solar Keymark lub łącznie   PN-EN 12976-2,  PN-EN 12975-2

 

 

Odporność  na uderzenia - gradobicie  potwierdzone  wynikami z badań Solar Keymark EN ISO 9806:2013

Kolektor przeszedł pozytywnie badanie odporności na uderzenia  - grad

 

 

Szczelność kolektora na deszcz potwierdzone  wynikami z badań Solar Keymark wg EN ISO 9806:2013

Kolektor przeszedł pozytywnie badanie szczelności na deszcz

 

         

Powyższe parametry proponowanych kolektorów (moc użyteczna, sprawność, współczynniki a1, a2, badanie odporności na grad i deszcz) potwierdzone w postaci załącznika z badań do certyfikatu i pełnymi wynikami badań  Solar Keymark wg EN ISO 9806:2013lub zamiennie potwierdzenie zgodności kolektora z normami PN-EN 12976-2,  PN-EN 12975-2

 1. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry:
 • Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wężownicy emalią ceramiczną oraz dodatkowe zabezpieczenie aktywne elektrodą tytanową.
 • Płaszcz zewnętrzny izolowany termicznie pianką poliuretanową o grubości min. 50 mm.
 • Wbudowany termometr
 • Króciec pozwalający na zamontowanie grzałki elektrycznej.
 • Maksymalne ciśnienie robocze: zasobnik 10 bar, wężownica 10 bar.
 • Zewnętrzny płaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego.
 • Na wyjściu c.w.u. należy zastosować termostatyczne zawory antypoparzeniowe.

Każdy zasobnik montowany musi mieć króciec umożliwiający podłączenie grzałki elektrycznej. Grzałkę elektryczną o odpowiedniej mocy należy zamontować w tych instalacjach, w których nie ma możliwości podłączenia górnej wężownicy zasobnika do kotła c.o.

Brak możliwości podłączenia górnej wężownicy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego po analizie technicznych przeszkód na danej instalacji.

 

 1.  Zespół pompowo-sterowniczy powinien posiadać:
 • Pompa obiegowa nośnika ciepła ze sterowaniem.
 • Separator powietrza.
 • Czujniki temperatury.
 • Termometr.
 • Manometr.
 • Miernik przepływu.
 • Automatyczną regulację obrotów pompy.
 • Automatyczne lub ręczne odpowietrzanie.
 • Zawór bezpieczeństwa 6 bar.
 • Izolację termiczną

Układ automatyki (sterownik) powinien spełnić następujące funkcje:

 • sterować pracą systemu kolektorów we współpracy z dodatkowym źródłem ciepła,
 • sterować pracą stacji pompowej w zależności od różnicy temperatur, 
 • realizować procedurę schładzania kolektorów po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej,
 • realizować funkcje przeciwmrozową,
 • zabezpieczać odbiorniki ciepła oraz urządzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich temperatury maksymalnej
 • posiadać możliwość schładzania nocą zbiornika c.w.u poprzez wymuszenie obiegu płynu solarnego przez kolektor – funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny 
 • wyliczać dzienną oraz sumaryczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne.
 • Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar, posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego.
 • W obiegu glikolowym i po stronie wodociągowej zastosować przeponowe naczynia wzbiorcze na ciśnienie 6 bar.
 • Posiadać funkcjonalność do przekazywania danych o uzyskach ciepła za pomocą Internetu
 • Wykonawca jest zobowiązany tak zaprojektować rozwiązanie aby dane o uzyskach były przekazywane do Zamawiającego w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość przekazywania danych o uzyskach ma mieć możliwość zmiany w trakcie eksploatacji instalacji. Wszelkie koszty związane z pracą sytemu przekazywania danych i jego budowy i utrzymania ponosi Wykonawca.
 1. Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną
 • Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych bez szwu lub rur karbowanych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do stosowania w instalacjach solarnych, sanitarnych i ogrzewaniu.
 • Łączenia rur miedzianych za pomocą kształtek miedzianych lutem twardym. Łączenie innych rur zgodnie wytycznymi dostawcy/producenta.
 • Armaturę na przewodach projektować i montować tak aby umożliwić obsługę i konserwację.
 • Na przewodach w obiegu glikolowym stosować izolację termiczną z otulinami z kauczuku syntetycznego EPDM typu HT o grubości min 13 mm i odporną na temperaturę do 150ºC.
 • Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym (np. dziobanie ptaków) płaszczem PCV lub blachy aluminiowej / ocynkowanej.
 • Przewody przyłączeniowe do instalacji wody zimnej i ciepłej, c.o. należy zaprojektować i wykonać z rur miedzianych lub trójwarstwowych typ PEX-AL-PEX lub innego materiału zgodnego z przepisami i. Na przewodach ciepłej wody i  c.o.  należy zastosować izolację termiczną zgodną z obowiązującymi przepisami.
 • Należy przewidzieć montaż pompy obiegowej na podłączeniu. górnej wężownicy z kotłem c.o. wraz z armaturą odcinającą i zaworem zwrotnym. Dotyczy to tych instalacji gdzie będzie to konieczne dla prawidłowej pracy instalacji w okresach niedostatecznego nasłonecznienia.
 1. Nośnik ciepła (płyn solarny)

Płyn solarny (nośnik ciepła): wodny roztwór glikolu propylenowego o temperaturze krzepnięcia -35ºC, biodegradowalny z inhibitorami korozji.

Instalacje fotowoltaiczne

 1. Ogniwa fotowoltaiczne

Zamawiający nie określa typu paneli fotowoltaicznych. W instalacji fotowoltaicznej należy użyć moduły fotowoltaiczne: o parametrach i właściwościach  nie gorszych niż:

Lp.

Opis wymagań

Parametry wymagane

1

Typ modułu

Monokrystaliczny

2

Moc modułu

Min.: 340 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)

3

Sprawność modułu

Min.: 17,4 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)

4

Tolerancja mocy

-0/+5 %(standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)

5

Współczynnik wypełnienia FF

Min.: 77,9 %

6

Współczynnik temperaturowy mocy

Max.: –0,40 %/K

7

Rama modułu

Aluminium anodowane

8

Przykrycie modułu

Konstrukcja szkło/szkło

9

Gwarancja wydajności mocy producenta

10 lat:  min. 92% mocy znamionowej

25 lat:  min. 83% mocy znamionowej

10

Waga modułu

Max.: 21 kg

11

Wymiary modułu

Max.: 1960 / 997 / 40 mm

12

Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu

Min.: 5400 Pa

13

Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru

Min.: 2400 Pa

 

 1. Falowniki(inwertery)

System fotowoltaiczny wykorzystywać będzie architekturę centralną tzn. składa się, że  będzie falownik centralny. Do każdego z falowników podłączona będzie zbliżona ilość modułów w podobnej konfiguracji z uwzględnieniem ich parametrów elektrycznych oraz parametrów elektrycznych falowników. Konfiguracja połączeń elektrycznych każdego z podsystemu sprecyzowana zostanie w projekcie wykonawczym instalacji. W systemie fotowoltaicznym należy wykorzystać falowniki o parametrach nie gorszych niż podane poniżej.  Opcja zmiany parametrów musi być uzgodniona z inspektorem nadzoru oraz zamawiającym, a  dla wyrażenia zgody na zmiany, wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów, wyjaśnień i oświadczenia, z których będzie wynikało, że zamiennik posiada parametry równe lub lepsze od  wymienionych w niniejszym PF-U.

 • inwertery powinny być na napięcie 230VAC(1-fazowe), 400VAC (3 - fazowe),
 • inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej (zabezpieczenie od pracy wyspowej: tmax=100ms),
 • inwertery powinny umożliwiać komunikację z siecią ( Ethernet ), posiadać moduł Bluetooth, moduł  RS485, wi-fi ,
 • minimalne napięcie DC na wejściu inwertera: 200VDC,
 • minimalne napięcie pracy DC: 280VDC,
 • minimalna ilość trakerów MPP: 2,
 • zakres napięciowy pracy MPP trakerów: 250 V … 800 V,
 • stopień ochrony IP54 (montaż na zewnątrz budynku IP65),
 • ochronniki przepięciowe po stronie DC,
 • system zarządzania instalacją powinien umożliwiać wizualizację produkcji energii przez system a także kontrolę wydajności każdego z zainstalowanych modułów w danym łańcuchu poprzez sieć komputerową na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i przenośnym wyposażonym w odpowiednie oprogramowani systemowe,
 • Wykonawca jest zobowiązany tak zaprojektować rozwiązanie aby dane o uzyskach były przekazywane do Zamawiającego w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość przekazywania danych o uzyskach ma mieć możliwość zmiany w trakcie eksploatacji instalacji. Wszelkie koszty związane z pracą sytemu przekazywania danych i jego budowy i utrzymania ponosi Wykonawca.
 • System centralnego zarządzania MMU musi spełniać wymagania p-poż i mieć możliwość centralnego odłączania napięcia DC na poziomie paneli w wypadku powstania zagrożenia pożarowego,
 • Zintegrowany przekaźnik zarządzania energią umożliwiający maksymalizację udziału wyprodukowanej energii we własnym zużyciu,
 • certyfikat zgodności z normami PN-EN 50438,62446:2016, 60364-6, 62305-3
 1. Generator fotowoltaiczny

Na generator fotowoltaiczny składają się moduły fotowoltaiczne wytwarzające prąd stały, falownik przetwarzający prąd stały na prąd przemienny oraz okablowanie stałoprądowe i zmiennoprądowe wraz z zabezpieczeniami umieszczonymi w skrzynkach po stronie AC i DC. Wszystkie zaprojektowane elementy muszą spełniać wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczeństwa, oznakowania itd.). Sposób montażu jak i typ modułów fotowoltaicznych powinien być dobrany tak, by w sposób maksymalny wykorzystać dostępny teren. Sposób połączeń poszczególnych modułów powinien być dobrany tak, by uwzględniał parametry wykorzystywanego falownika tzn. zakres prądów i napięć na łańcuchach modułów musi zgadzać się z prądami i napięciami wejściowymi falownika. Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnym kablem solarnym odpornym na działanie promieniowania UV, którego przekrój należy dobrać tak, by zminimalizować straty po stronie stałoprądowej.

 1. Zabezpieczenia stałoprądowe generatora fotowoltaicznego

Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych oraz bezpieczniki rozłącznikowe uniemożliwiające uszkodzenie łańcuchów modułów w skutek przepływu prądu wstecznego. Dobór napięcia pracy ochronników PP oraz prądu bezpieczników powinien uwzględniać sposób połączenia modułów oraz ich parametry elektryczne.

 1. Okablowanie

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem solarnym oraz złączkami systemowymi kategorii MC4 (złącza żeńskie i męskie) lub równoważnymi. Kabel solarny powinien cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz musi być odporny na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania UV. Luźne odcinki przewodów należy mocować do konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek kablowych również odpornych na promieniowanie UV. Złączki systemowe powinny być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednią siłą. Przekrój kabli stałoprądowych powinien być dobrany tak, by zminimalizować spadki napięć obwodów.

 1. Zabezpieczenia zmiennoprądowe

Wykorzystane falowniki muszą posiadać funkcję monitorowania pracy sieci elektroenergetycznej, z którą się synchronizują. W razie nieprawidłowości pracy falownika lub sieci falowniki muszą niezwłocznie się wyłączyć. Wyłączenie następuje po wykryciu przekroczenia zakresu dopuszczalnych wartości napięcia i częstotliwości prądu wyjściowego falownika jak również w momencie zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej dystrybutora. Zabezpieczenie od pracy wyspowej falownika powinno być potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Zabezpieczenia zmiennoprądowe wymagane w warunkach przyłączenia wydanych przez Zakład Energetyczny, do którego przyłączana jest instalacja PV powinny zostać zainstalowane w osobnych skrzynkach AC zgodnie z wytycznymi Zakładu. Cały osprzęt zabezpieczający powinien być zgodny z polskimi i europejskimi normami.

Pompy ciepła

Powietrzna pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej ma posiadać wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody. Pojemność podgrzewacza pojemnościowego min. 300 l. Wykorzystanie energii powietrza w budynku ma odbywa się bardzo efektywnie.

Wymagane parametry techniczne kompaktowych pomp ciepła

Lp.

Opis wymagań

Parametry wymagane

1

Typ pompy ciepła

Powietrze/woda

2

Konstrukcja

Kompaktowa – zbiornik cwu i pompa ciepła w jednej obudowie

3

Pojemność zbiornika

Min 300 litrów

4

Zabezpieczenie antykorozyjne

Emalia z anodą magnezową

5

Maksymalna temperatura cwu 

Min 65oC (przy pracy samego modułu sprężarki)

6

Profil rozbioru cwu wg EN 16147 potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej

Min. XL 

7

Współczynnik COP wg EN 16147 potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej

COP Min. 3,11 przy parametrach A15/W10-55

8

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze

Min. 10 Bar

9

Poziom mocy akustycznej dla pracy z obiegiem wewnętrznym powietrza przy podgrzewie cwu z 15 st C do 60 stC i temp. powietrza na wlocie 15stC

Max. 56 dB

(wg. Normy EN 12102/EN ISO 9614-2,)

10

Grzałka elektryczna

Możliwość zabudowy grzałki elektrycznej o mocy min 1,5 kW obsługiwanej przez zintegrowaną automatykę pompy ciepła

11

Zabezpieczeni układu chłodniczego

Układ termodynamiczny musi być w pełni zabezpieczony  przez przekroczeniem ciśnienia max. oraz spadkiem poniżej ciśnienia min. Oba stany musza być sygnalizowane na regulatorze pompy ciepła i blokować pompę ciepła do pracy

12

Dodatkowe wyposażenie

Wężownica o powierzchni min 1 m2

13

Strata ciepła w trybie czuwania

Max 2,3kWh/24h

14

Dodatkowe parametry

Regulator  wbudowany w pompę ciepła realizujący funkcję współpracy z systemem fotowoltaicznym celem zwiększenia wykorzystania produkowanej energii  z instalacji PV na cele własne – przygotowanie cwu przez  pompę ciepła

15

Typ sprężarki

Rotacyjna wielołopatkowa

16

Zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania

zintegrowane

17

Certyfikat EHPA Q

Posiada  certyfikat EHPA Q  ważny na terenie Polski

 

 • Wykonawca jest zobowiązany tak zaprojektować rozwiązanie aby dane o uzyskach były przekazywane do Zamawiającego w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość przekazywania danych o uzyskach ma mieć możliwość zmiany w trakcie eksploatacji instalacji. Wszelkie koszty związane z pracą sytemu przekazywania danych i jego budowy i utrzymania ponosi Wykonawca.

 

 

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..