Przejście do sekcji:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka

Ogłoszenia dotyczące procedur planistycznych

Ogłoszenia dotyczące procedur planistycznych