Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Zastrzeż swój numer PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której do całkowitego minimum zostaną ograniczone próby wyłudzeń i oszustw. Dzięki zmianom w prawie nikt już nie powinien wziąć na Was kredytu, ani kupić sprzętów na raty, jak również nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. Dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL oszuści nie będą mogli wykorzystywać tych numerów bez zgody i wiedzy ich właścicieli.

Od dnia dzisiejszego możliwe jest zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel  lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. PESEL zastrzec będzie można też w placówce bankowej oraz na poczcie.

Uwaga!  ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2024 r.

Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (t. j. Dz.U. z 2023. poz. 1394) będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

W przypadku zastrzegania numeru w urzędzie konieczny będzie osobisty wniosek, złożony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna  może dokonać:

  1. Zastrzeżenia numeru PESEL.
  2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  3. Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
  4. Podglądu historii zmian statusu.

Jak to zrobić:

  1. Elektronicznie poprzez  stronę obywatel.gov.pl
  2. Wykorzystując aplikację mObywatel
  3. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:

W rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

W Urzędzie Gminy Zławieś Wielka powyższe czynności będzie można realizować w Referacie Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności (USC) mieszczącym się tymczasowo  przy ul. Jasnej 14 w Złejwsi Wielkiej (tel. 56 674 13 50, 56 674 13 51) w godzinach  pracy urzędu.  Zapraszamy!.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl w zakładce dokumenty i dane osobowe.

Wróć