Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Kontrola legalności poboru wody i odprowadzania ścieków

Uprzejmie informujemy, że od 30 maja 2022 r. upoważniony przez Wójta Gminy Zławieś Wielka pracownik Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej rozpocznie kontrolę legalności poboru wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka. Celem kontroli jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Kontrola będzie polegać m.in. na sprawdzaniu i ujawnianiu nieprawidłowości w pobieraniu wody, odprowadzaniu ścieków oraz w opomiarowaniu przyłączy wodociągowych.

Czym jest nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych?

Jest to:

 • pobór wody lub zrzut ścieków bez zawarcia umowy,
 • celowe fałszowanie wskazań, pominięcie wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
 • pobór wody z ujęcia własnego (studni) i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez odpowiedniego opomiarowania,
 • zrzut ścieków o parametrach niezgodnych z zawartą umową,
 • zrzut ścieków (wód) opadowych do kanalizacji sanitarnej.

W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków zostaną wszczęte działania określone ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028).

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjętych na jej podstawie uchwał Rady Gminy Zławieś Wielka

Uprzejmie informujemy, że od 30 maja 2022 r. upoważniony przez Wójta Gminy Zławieś Wielka pracownik Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej rozpocznie:

 • weryfikację prawidłowości danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • kontrolę opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021, poz. 888).

Przypominamy, że:

 • właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
 • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065), zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco sprawdzać wypełnienie i szczelność zbiorników. Niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych bez dna lub nieszczelnych zbiorników innego rodzaju. W tym przypadku może wystąpić konieczność montażu nowego, szczelnego zbiornika,
 • w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków),
 • wszelkie zmiany będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np., zmiana ilości osób -przemeldowanie, narodziny dziecka, zgon) należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Dowodami na wykonanie obowiązków wskazanych w punkcie 1 i 3 będą potwierdzenia uiszczenia opłat za usługi, dokonane na podstawie imiennych faktur VAT lub rachunków.

Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego

 1. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1)    wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2)    przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3)    żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4)    żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

(art. 379 ust. 3 Prawa ochrony środowiska).

 • Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie ww. czynności. (art. 379 ust. 6 Prawa ochrony środowiska).
 • Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej (art. 380 ust. 1 Prawa ochrony środowiska).
 • Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 Prawa ochrony środowiska).
 • W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (zarządowi związku międzygminnego), staroście lub marszałkowi województwa (art. 380 ust. 3 Prawa ochrony środowiska).
 • Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) czyn polegający na udaremnianiu bądź utrudnianiu czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

 

 

Wróć